INFORMACJE DLA AUTORÓW 
INFORMATION TO AUTHORS

POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI drukują artykuły przeglądowe z zakresu najnowszych osiągnięć biologii komórki, nie publikowane dotąd w innych wydawnictwach. Autorzy odpowiadają za ścisłość podawanych informacji. Obowiązuje terminologia zgodna z polskim mianownictwem biochemicznym, histologicznym, anatomicznym i embriologicznym. Artykuły drukowane w POSTĘPACH BIOLOGII KOMÓRKI nie mogą być bez zgody redakcji publikowane w innych periodykach. Prosimy Autorów o nadsyłanie prac bezpośrednio do Redaktorów odpowiedniej specjalności (adresy na 2 str. okładki), a do Redakcji w Warszawie tylko te artykuły, które nie odpowiadają żadnej z wymienionych specjalności. 
Articles may be published in English. On details please ask the editor. 

POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI zamieszczają: 
 • artykuły przeglądowe nie przekraczające 15 stron maszynopisu i do 100 pozycji bibliograficznych koniecznie z ostatnich 5 lat (natomiast wcześniejsze prace mogą być pracami przeglądowymi); 
 • doniesienia z ostatniej chwili na 3-5 stronach maszynopisu z kilkoma pozycjami bibliograficznymi ostatniego roku (licząc od daty wysłania do redakcji); 
 • listy do redakcji (do 1 strony maszynopisu). 

Wskazówki przygotowania tekstu do publikacji w PBK:
 • Tekst pracy i załączniki należy przesłać w dwóch egzemplarzach. Maszynopis powinien być pisany jednostronnie na papierze formatu A4 w układzie normalnym 1800 znaków na stronie. 
 • Ostateczna wersja tekstu i rysunki (wskazówki na oddzielnej stronie) powinna być przysłana na płycie CD jako plik (file) Windows lub ASCII. 
 • Pierwsza strona nie numerowana przeznaczona dla redakcji winna zawierać: imiona, nazwiska, tytuły naukowe autorów, i adresy: w pracy, domowy wraz z telefonem i e-mail, tytuł pracy w języku polskim i angielskim oraz liczbę tabel i rysunków. Na pierwszej (numerowanej) stronie należy podać kolejno tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imiona (w pełmyn brzmieniu) i nazwiska autorów, nazwę zakładu naukowego, nazwisko i adres autora prowadzącego korespondencję, adres e-mail, informację o dofinansowaniu pracy oraz skrót tytułu (do 40 znaków). Następna strona powinna zawierać w języku polskim i angielskim streszczenie (do 1 str.) oraz słowa kluczowe 3 do 10 słów zgodnych z terminami w Medical Subject Headings (Index Medicus), o ile są tam zawarte. W tytule i streszczeniu można stosować jedynie powszechne przyjęte skróty, np. DNA. 
 • Tekst artykułu należy rozpocząć od nowej strony. W tekście nie zamieszczać tabel, schematów lub rysunków, a jedynie zaznaczyć ołówkiem na marginesie ich lokalizację (np. tab. 1, rys.1 itp.). Dla przejrzystości tekst można podzielić na tytułowe i numerowane rozdziały oraz podrozdziały. 
 • Od nowej strony należy podać spis literatury. Skróty nazw czasopism podawać według Index Medicus (listy czasopism publikowane są corocznie w numerze styczniowym). Powołanie w tekście następuje przez podanie kolejnego numeru pozycji w spisie literatury w nawiasie kwadratowym (np. [5]). Spis literatury należy zestawić alfabetycznie według następującego wzoru: 

 •  

   

  [1] HNILICA LS, McLURE ME, SPELTZBERG TC. Histone biosynthesis and the cell cycle. [w] Philips MP, Schwartz E [red.] Histone and Nucleohistones. London, New York: Philips, Plenum Press 1977: 60-64. 
  [2] SACHSENMAJER W, REMY V, PLATTNER R. Initiation of synchronous mitosis in Physarium polycephalum. Exptl Cell Res 1980; 2: 41-48. 

 • Standard streszczeń w „Postępach” :

 • Podstawy zagadnienia: jedno zdanie 
  Podtytuły: do każdego podtytułu 3-5 zdań 
  Wnioski:  2 zdania 
  Słowa kluczowe: do 8 słów 

Wskazówki przygotowania rysunków, tabel i schematów do  publikacji w PBK:
 • Tabele, opisy schematów i rysunków powinny być załączone na oddzielnych stronach. Schematy i rysunki muszą być wykonane w postaci nadającej się do reprodukcji. Fotografie powinny być kontrastowe i wykonane na błyszczącym papierze. Wymiary poszczególnych rysunków, schematów i fotografii nie mogą przekraczać 125 x 180 mm lub ich połowy. 
 • Jeżeli w tekst zostały wstawione rysunki, powinny one zostać umieszczone osobno na płycie CD. Powinny to być albo mapy bitowe (TIF, JPEG), albo pliki z Corela, wersja 11.0 lub wcześniejsza (każda wersja Worda lub Corela pozwala na zachowanie pracy w formacie wersji wcześniejszej) 
 • Jeżeli załączniki są zapożyczone z innych źródeł, należy podać skąd zostały zaczerpnięte i dołączyć zgodę autora i wydawnictwa na reprodukcję , jeżeli materiały te zamieszcza się w niezmienionej formie. Wszystkie załączniki muszą być opatrzone na odwrocie nazwiskiem pierwszego autora i oznaczeniem góry i dołu ilustracji. 
 • Stosowane jednostki miar muszą być zgodne z układem SI. 

Informacje końcowe
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów uzgodnionych z autorem. Autor zobowiązany jest do wykonania korekty autorskiej i zwrócenia jej w ciągu doby. Koszty, spowodawane większymi zmianami tekstu wprowadzanymi w korekcie poza poprawkami błędów drukarskich, ponosi autor. Autorzy otrzymują bezpłatnie 1 egz. zeszytu PBK z opublikowaną pracą oraz mogą zamówić odbitki odpłatnie odsyłając korektę. Redakcja prosi o propozycję do 3 osób (nazwisko, imię, adres, fax), które byłyby odpowiednimi recezentami maszynopisu, nie powinny jednak być pracownikami instytucji, w której pracuje autor, ani jego współpracownikami. Poprawioną po recenzji wersję pracy należy zwrócić do redakcji koniecznie w ciągu 14 dni. Redakcja zrezygnuje z publikacji maszynopisu, którego autorzy nie odpowiedzą na list redaktora.
 
Odpłatność
Opłata za publikację pracy do 15 stron druku wynosi 600 zł. Dopłata za każdą stronę powyżej 15 stron wynosi 50 zł. Barwne ryciny i zdjęcia są płatne (telefon do Redakcji). Zdjęcia powinny mieć podziałkę, a nie podane powiększenie.
Redakcja prosi także głównego Autora o dołączenie do maszynopisu podpisanej odpowiedzi na następujące pytania:
Dołączono 2 kopie maszynopisu, tabel, rycin
Treść pracy nie była uprzednio publikowana i nie została wysłana do innej redakcji
Wszyscy Autorzy znają i akceptują pracę
Dołączono kopię pracy na płycie CD z podaniem nazwy pliku i użytego programu edycyjnego
Jest zgoda osób, których informacje niepublikowane są zamieszczone w tekście artykułu
Odpowiadamy za całość pracy opisanej w załączonym maszynopisie
Wyrażamy zgodę na to, że artykuł po przyjęciu do druku w "Postępach Biologii Komórki" przechodzi na własność Fundacji Biologii Komórki i Biologii Molekularnej i jego reprodukcja wymaga zgody redakcji
podpisy wszystkich autorów tytuł publikacji