POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI
Kwartalnik:
 • Polskiego Towarzystwa Anatomicznego 
 • Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki
 • Fundacji Biologii Komórki i Biologii Molekularnej 
   Redaguje Kolegium
Lilla HRYNIEWIECKA
 • energetyka komórki
 • mitochondria
Zakład Bioenergetyki
Uniwersytet Adama Mickiewicza

61-614 Poznań, ul. Umultowska 89
e-mail: lillah@amu.edu.pl
Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK
 • neurobiologia
 • biologia molekularna
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3
e-mail: bozenakk@nencki.gov.pl
Jerzy KAWIAK 
 • immunologia 
 • cytometria 
 • hematologia 
 • biologia nowotworów
Zakład Cytologii Klinicznej CMKP
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99
e-mail: jkawiak@cmkp.edu.pl
Wincenty KILARSKI
 • mięśnie
 • skurcz mięśniowy 
 • ruchy komórek
Instytut Zoologii UJ
30-060 Kraków, ul.Ingardena 6
e-mail: kilar@zuk.iz.uj.edu.pl

Janusz KUBRAKIEWICZ
 • biologia rozwoju
 • embriologia
 • różnicowanie komórek
 • cytoszkielet
Instytut Zoologii UWr
50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 21
e-mail: jkubrak@biol.uni.wroc.pl
Michał NOWICKI
 • hemopoeza
 • nefrologia
 • organizacja i rozwój naczyń krwionośnych
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
60-781 Poznań, ul. Święcickiego 6
e-mail: mnowicki@ump.edu.pl
Maria OLSZEWSKA
 • komórki roślinne 
 • informacja genetyczna w komórkach roślinnych i zwierzęcych 
Zakład Cytologii i Cytochemii Roślin 
Instytutu Fizjologii i Cytologii
Łódź, ul.Banacha 12/16
e-mail: olszewsk@biol.uni.lodz.pl
Barbara PŁYTYCZ
 • immunologia
Instytut Zoologii UJ
30-060 Kraków, ul. Ingardena 6
e-mail: PLYT@zuk.uj.edu.pl
Maciej ZABEL
 • histologia ogólna
 • endokrynologia
 • histochemia (immunocytochemia, hybrydocytochemia)
 • ultrastruktura komórek
Zakład Histologii AM
50-368 Wrocław, ul.Chałubińskiego 6a
e-mail: mazab@amp.edu.pl
Jan ŻEROMSKI 
 • patologia
 • immunologia
 • cytometria
Katedra i Zakład Immunologii AM 
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
e-mail: jzeromski@amp.edu.pl
Rada Redakcyjna:
Zofia OSUCHOWSKA - przewodnicząca, Szczepan BILIŃSKI, Mieczysław CHORĄŻY, Leszek CIECIURA,  Aleksander KOJ, Włodzimierz KOROHODA, Leszek KUŹNICKI, Olgierd NARKIEWICZ, Aleksandra STOJAŁOWSKA, Lech WOJTCZAK
Adres Redakcji: 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul.Marymoncka 99, 01-813 Warszawa, Poland
tel.569 38 30, fax 8340 470
e-mail: jkawiak@cmkp.edu.pl

Redakcja przyjmuje opłatę prenumeraty za rok 2009 pod adresem:

FUNDACJA BIOLOGII KOMÓRKI i BIOLOGII MOLEKULARNEJ,
ul.Marymoncka 99,

01-813 Warszawa; 
tel.022  569 38 30,  fax 022 83 40 470, e-mail: jkawiak@cmkp.edu.pl

na konto:
ING Bank Śląski: 33 1050 1041 1000 0023 0505 6257.

Prenumerata roczna Postępów Biologii Komórki na rok 2008 i 2009
60.-zł. dla osób prywatnych
180.-zł. dla jednostek prawnych
 

Wersja angielska "Postępów Biologii Komórki" jest dostępna pod adresem "Advances in Cell Biology": 

http://versita.metapress.com/content/121107

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania części lub całości bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
Fundacji Biologii Komórki i Biologii Molekularnej.