POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 31, 2004, 
NR 1, 2, 3, 4, Supl. 22
Poprzedni tom


 
TOM 31, 2004, NR 1 (1–212)
SŁOMSKI R.
Profesor Antoni Horst – wybitna postać patofizjologii i genetyki człowieka

3
WIŚNIEWSKA J., TYBURSKI J., TRETYN A.
Polarny transport auksyny – przełom w badaniach?

9
ZIÓŁKOWSKA A, RUCIŃSKI M., BUDZYŃSKA K.
BEACON – aktywny biologicznie peptyd związany z występowaniem otyłości

25
WESOŁOWSKA A.
Wykorzystanie małych interferujących RNA do hamowania ekspresji genów w komórkach ssaków

35
MAŁECKI M.
Wirusowe strategie w terapii genowej ze szczególnym uwzględnieniem wektorów konstruowanych z wirusów związanych z adenowirusami (AAV)

47

PERŁA J., TWARDOWSKI T.
Zmienność ferrytyny w stanach patologicznych

59
MRÓWKA P., GOŁĄB J.
Receptor NKG2D i jego ligandy

71
SKRZYCKI M., CZECZOT H.
Ekspresja genów dysmutazy ponadtlenkowej w stanie stresu oksydacyjnego

81
PIOTROWSKA A., CZERPAK R.
Molekularne mechanizmy działania cytokinin

93
LIGUZ-LĘCZNAR M.
Sieci perineuronalne – zagadkowe struktury w układzie nerwowym
117
WISZNIEWSKA B., MARCHLEWICZ M., KOLASA A.
Zaburzenia rozwojowe i dysfunkcja gonad spowodowane nieprawidłowym działaniem hormonów warunkujących rozwój męskiego układu płciowego
127
LEGOCKA J., SOBIESZCZUK-NOWICKA E.
Poliaminy w chloroplastach

143
HETMANN A., KOWALCZYK S.
Szlaki sygnałowe aktywowane przez fitochromy, roślinne receptory światła czerwonego i dalekiej czerwieni

155
ŁANIEWSKI-WOŁŁK M.
Merlina – czarodziej wśród supresorów nowotworzenia
177
PAWŁOWICZ I.
Fizjologiczna i molekularna odpowiedź rośliny na stres dehydracyjny

191

TOM 31, 2004, NR 2 (213–396)
Wspomnienie o Profesorze Józefie Kałuży 10.03.1929�26.07.2003 215
MOTYL T., GAJKOWSKA B, GÓRKA M., GODLEWSKI M. M., LAMPARSKA-PRZYBYSZ M.
Kinetyka oraz regulacja uwalniania Smac/DIABLO z mitochondriów komórek nowotworowych pod wpływem stymulacji apoptogennej

219

CHMURZYŃSKA A.
Transkrypcyjna regulacja adipogenezy

235
WOJDA U.
Terapia genowa komórek układu krwiotwórczego: rozwój strategii i wektorów

245
NOWAKOWSKA P., WOJCIECHOWSKI W., KOPCEWICZ J.
Kompleks sygnalny COP9 i jego rola w regulacji stabilności białek eukariotów
259
MATULEWICZ Ł., PRZYBYSZEWSKI W. M.
Wpływ lipidów na aktywność polimeraz DNA

277
ANTOSZ H.
Antygen CD34 i komórki CD34 pozytywne

285
LUBKA M., WOJDA A., WITT M.
Mikrojądra w komórkach człowieka � powstawanie, zawartość oraz wykorzystanie diagnostyczne i prognostyczne

299

ZIENKIEWICZ K., NIEDOJADŁO J.
Natura i funkcje ciał Cajala w świetle nowych badań

313
CYMERYS J., NIEMIAŁTOWSKI M
Białka szoku cieplnego – Molekularne perpetuum mobile
331
KUTA E., ROJEK J
Imprinting genomowy u roślin
353
GRZELAKOWSKA-SZTABERT B.
Oligo- i monomeryczne ligazy ubikwitynowe E3 z domeną ring finger – budowa i działanie

373


TOM 31, 2004, NR 3 (397–628)
BREWCZYŃSKI K., FRONK J.
Zielone białko fluorescencyjne GFP – struktura i właściwości

399
BREWCZYŃSKI K., FRONK J.
Wykorzystanie zielonego białka fluorescencyjnego GFP w badaniach biologicznych

421
HETMANN A., KOWALCZYK S.
Roślinne receptory światła niebieskiego i UV-A pośredniczące w reakcjach fototropicznych, fotomorfogenezie i nastawianiu zegara biologicznego

441

SEIDEL M., KURPISZ M.
Endotelialna syntaza tlenku azotu Cz. I. Struktura genu i produktu białkowego

465
SEIDEL M., KURPISZ M.
Endotelialna syntaza tlenku azotu Cz. II. Funkcja biologiczna

477
PIASECKA M.
Morfologia i funkcja mitochondriów plemnika a męska płodność. Część I. Prawidłowa morfologia i funkcja wstawki plemnika

489

PIASECKA M.
Morfologia i funkcja mitochondriów plemnika a męska płodność. Część II. Zaburzenia morfologiczno-funkcjonalne mitochondriów wstawki plemnika

517

SZCZEPAŃSKI M. J., GÓRALSKI M., MOZER-LISEWSKA I., SAMARA H. , ŻEROMSKI J.
Rola receptorów Toll-podobnych w odporności

543

FRONTCZAK-BANIEWICZ M., WALSKI M.
Mózgowe naczynia kapilarne. Ultrastrukturalne wykładniki procesów angiogenezy

563
WOJTKOWSKA M., KMITA H.
Kanały aparatu importu białka do mitochondriów
575
MAJSTEREK I., BŁASIAK J.
Mechanizmy oporności komórek białaczkowych z udziałem onkogennych kinaz tyrozynowych
591
ZIENKIEWICZ A., TRETYN A., KOPCEWICZ J.
Molekularne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania roślinnego zegara okołodobowego

607


TOM 31, 2004, NR 4 (629–764)
RYBACZEK D., MASZEWSKI J.
Komórkowe systemy regulacyjne. Mechanizmy sprzężeń zwrotnych i zależność substrat-produkt w cyklu komórkowym

631

KŁOSIŃSKA M., BŁASIAK J.
Trójniciowy DNA i jego zastosowania

647
JEZIERSKA A., MOTYL T.
ALCAM/CD166 (Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule) – adhezyjna cząsteczka regulująca wzrost, rozwój, agregację oraz migrację komórek zdrowych i nowotworowych

663

BIELAŃSKA-OSUCHOWSKA Z.
Pączek ogonowy w rozwoju zarodków kręgowców

681
JAKONIUK D.
Rola transportu błonowego w zjawisku oporności wielolekowej

703
PIECHALAK A., TOMASZEWSKA B.
Rola związków tiolowych w roślinach w stresie wywołanym metalami ciężkimi

717
MOSORM M., JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA D.
Podłoże molekularne Zespołu Nijmegen

735
WYLOT M., LASZCZYŃSKA M., SŁUCZANOWSKA-GŁĄBOWSKA S.
Receptory prolaktynowe u człowieka i różnych gatunków zwierząt

749


TOM 31, 2004, Supl. 22 (1–232)
Jubileusz Profesor Marii Olszewskiej 3
OLSZEWSKA M. J.
Struktura i ewolucja kompleksu centromer/kinetochor

5
LEGOCKI A. B.
Biologia molekularna roślin ery postgenomowej

21
HEJNOWICZ Z.
Jak komórka wybiera kierunki przestrzeni w swoim rozwoju znaczenie wielkości tensorowych

23
WODZICKI T. J.
Auksyna – czynnik komunikacji w procesach funkcjonalnego różnicowania układu ponadkomórkowego rośliny

43

VORBRODT W.
Anatomia molekularna połączeń międzykomórkowych w śródbłonku naczyń krwionośnych mózgu

57
KAWIAK J.,HUS I., ROLIŃSKI J.,HOSER G., DMOSZYŃSKA A.
Mechanizmy immunologiczne w nowotworach i próby wykorzystania ich w immunoterapii

67
STĘPLEWSKI Z.
Transgenic plants derived... [in English only]

79
KRAJEWSKA W. M., MASŁOWSKA I.
Kaweolina, kaweole i transformacja nowotworowa

85
MAŁUSZYŃSKA J., SIWIŃSKA D.
Wielkość genomu roślinnego
101
KUTA E., DUBAS E., MADEJ A.
Chromosomy holokinetyczne u roślin
115
CHARZYŃSKA M.
Programowana śmierć komórkowa (PCD) w rozwoju roślin wyższych

135
KONONOWICZ A.K., WIKTOREK-SMAGUR A., HNATUSZKO K.
Cytochemia w biotechnologii roślin – systemy reporterowe z wykorzystaniem genów kodujących b-glukuronidazę (GUS) i zielono fluoryzujące białko (GFP)

137

MASZEWSKI J., RYBACZEK D.
Mechanizm kondensacji chromosomów
145
KWIATKOWSKA M.
Zmiany ultrastruktury i rozmieszczenia plazmodesm a proces dyferencjacji na przykładzie anterydiostanów glonów z rodzaju Chara

157

LIPIŃSKA A.
Potencjalne znaczniki białkowe nowotworów złośliwych tarczycy
175
KILIAŃSKA Z. M.
Rola cynku w modulacji procesu apoptozy
189
GODLEWSKI M., DOMAŃSKA A., ANIOŁ P.
Szlak sygnalizacyjny eterotrimerowych białek G u roślin
209