POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 32, 2005, 
NR 1, 2, 3, 4, Supl. 23
poprzedni

TOM 32, 2005, NR 1 (1–140); pliki PDF


GRZELAKOWSKA-SZTABERT B.
Nagroda Nobla z chemii za 2004 rok – Docenienie kontrolowanej, zależnej od ubikwityny, proteolitycznej degradacji białek


3

LAMPARSKA-PRZYBYSZ M., MOTYL T.
Autofagia – narzędzie przeżycia czy śmierci komórki nowotworowej?

13
WINCEWICZ A., SULKOWSKA M., KODA M., MUSIATOWICZ M., SULKOWSKI S.
Rola białek STAT w chorobach zapalnych i karcynogenezie jelita grubego

23
SZMIDT-JAWORSKA A., JAWORSKI K., KOPCEWICZ J.
Metabolizm nukleotydów u roślin wyższych

37
LIPSKA B. S., LIMON J.
Nerwiak zarodkowy (neuroblastoma) – znaczenie wyników badań cytogenetycznych i molekularnych w ustaleniu strategii leczenia i rokowania


59

BULEK K.
Ludzki wirus cytomegalii (HCMV) – latencja i strategie ucieczki spod kontroli układu odpornościowego

77
HOCHÓŁ A., RUCIŃSKI M.
Neuropeptyd B (NPB) i neuropeptyd W (NPW) oraz ich receptory – występowanie i rola

87
HORWACIK I.
Perspektywy zastosowania immunoterapii w leczeniuneuroblastoma
97
DMOSZYŃSKA A., GIANNOPOULOS K.
Nowotwory hematologiczne wieku starszego
115
KĘDZIORA-KORNATOWSKA K.
Starzenie się układu czerwonokrwinkowego a anemia w wieku podeszłym
125
WIECZOREK J., JĘDRZEJCZAK W. W.
Zależność tolerancji leczenia onkohematologicznego od wieku
135
PODKÓWKA R., NIEMIR Z., MOSSAKOWSKA M., SAWIŃSKI K., WIECZOROWSKA-TOBIS K.
Ilościowa i jakościowa analiza leukocytów krwi obwodowej u osób stuletnich w porównaniu z młodymi
osobami zdrowymi

137

TOM 32, 2005, NR 2 (141–392); pliki PDF


CZAPLICKI D.
Fagowe  biblioteki   peptydowe  przykład  zastosowania w badaniach


143

PERA J.
Tolerancja mózgu na niedokrwienie

151
DŁUGOŃSKA H., DZIADEK B., DZITKO K.
Pobieranie żelaza przez pasożytnicze  pierwotniaki: receptory dla białek wiążących żelazo

169
WOLSKA-MITASZKO B., MOLESTAK E.
Metabolizm trehalozy u roślin

181
GAJ Z.,  LIPIŃSKA  A.
Białka regulujące proces adhezji komórkowej w nowotworach tarczycy


195

RICHTER M., MACHALIŃSKI B.
Indukcja tolerancji immunologicznej w transplantacji unaczynionych narządów allogenicznych

215
JAWORSKI A., SERWECIŃSKA L.,  STĄCZEK P.
Quorum sensing – komunikowanie się komórek w populacjach  bakterii przy udziale chemicznych cząsteczek  sygnałowych

231
KMIEĆ Z.,  WYRZYKOWSKA  M.
Ghrelina – nowy hormon regulujący nie tylko pobieranie pokarmu i wydzielanie hormonu wzrostu
257
ROKICKA M., TOROSIAN T.
Badanie choroby resztkowej u chorych na szpiczaka mnogiego . Cz. I. Badanie za pomocą cytometrii przepływowej
273
ROKICKA M., TOROSIAN T.
Badanie choroby resztkowej u chorych na szpiczaka mnogiego. Cz. II. analiza markerów molekularnych
281
WOJEWÓDZKA U.,  GAJKOWSKA B.,  JURKIEWICZ  , GNIADECKI R.
Mikrodomeny (rafty) lipidowe w błonach komórkowych: Struktura, fizjologia i znaczenie w procesach patologicznych
293
MAŁECKA  A., TOMASZEWSKA B.
Reaktywne formy tlenu w komórkach roślinnych i  enzymatyczne systemy obronne

311
MAŁECKI M., RZOŃCA S.
Indukcja apoptozy jako cel terapii genowej nowotworów
327
SOLECKA J., ADAMCZYK A., STROSZNAJDER J. B.
Alfa-synukleina w fizjologii i patologii mózgu
343
MARCZAK A.
Apoptoza erytrocytów człowieka
359
STOLAREK M., MYŚLIWSKI A.
Komórki  macierzyste  krwi  pępowinowej
375


TOM 32, 2005, NR 3 (393–590); pliki PDF


MAJERCZAK J., ŻOŁĄDŹ  J. A.,  DUDA K.
Charakterystyka strukturalna, biochemiczna i funkcjonalna mięśni zewnętrznych gałki ocznej


395

ZABŁOCKA B.
Translokacja białek sygnałowych jako część składowa zjawiska opóźnionej, poniedokrwiennej śmierci neuronów

409
CHOŁUJ A., WIEJAK J., WYROBA E.
Roślinne białka dynamino-podobne. wgląd w ewolucję maszynerii podziału mitochondriów i plastydów    

423
BURY M.,  NIEMIERKO A.
Proteasomalna degradacja białek komórkowych 

435
WROTEK S.,  DĄBROWSKA G., TRETYN A.
Czy istnieje roślinny homolog zwierzęcego peptydu natriuretycznego?


449

SOBIESZCZUK-NOWICKA E., SOLIŃSKA M., LEGOCKA J.
Roślinne transglutaminazy

463
KAMIŃSKI T.
Wpływ opioidów na steroidogenezę w komórkach ziarnistych i osłonki  wewnętrznej pęcherzyków jajnikowych świń; mechanizm działania agonisty opioidowego FK 33-824 

477
DEJA E.,  SIKORA M., TRETYN A.
Sygnatura wapniowa: generowanie i specyfika cytoplazmatycznego sygnału wapniowego
495
KORECKA A., KORCZAK-KOWALSKA G.
Rola apoptozy w odpowiedzi na przeszczep allogeniczny: tolerancja i odrzucanie przeszczepu
511
ANTOSZ H.
Ekspresja proto-onkogenu BCL-6 w prawidłowych i nowotworowych komórkach B 
521
WYRZYKOWSKA R.,  DOMAGAŁA A.,  KURPISZ M.
Czynnik molekularny w rozrodzie; rola i charakterystyka przeciwciał przeciwplemnikowych
537
WYRZYKOWSKA R., KURPISZ M.
Przeciwciała przeciwjajnikowe – immunologiczny aspekt niepłodności

549
SIKORA J., KOSTKA B.
Struktura i aktywacja płytek krwi oraz ich zastosowanie jako komórek modelowych 
561
SMOLEWSKI P., GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK O.
Zastosowanie  szczepionek z komórek dendrytycznych w leczeniu chorób nowotworowych 
571


TOM 32, 2005, NR 4 (591–749); pliki PDF


BUKOWSKI R., PODLASZ P., WĄSOWICZ K.
Ptasie przeciwciała IgY –  zalety i zastosowania


597

SOKOŁOWSKA K.
Regulacja łączności symplastowej w procesach wzrostu i rozwoju roślin

603
JĘDRZEJCZAK M. S., KOWALSKI M.L.
Składanie RNA: formy alternatywne, regulacja i funkcje

617
KRZYŻOWSKA M.
Regulatorowa rola tlenku azotu w apoptozie

633
TYLZANOWSKI P.
Gra w rękę


647

MACIEJEWSKA I., BEREZNOWSKI Z.
Wybrane aspekty powstawania organicznej macierzy mineralizowanych tkanek zęba oraz zmiany jej fizjologii spowodowane wpływem endogennej profilaktyki fluorkowej. Część I. Szkliwo

661
MACIEJEWSKA I., BEREZNOWSKI Z.
Wybrane aspekty powstawania organicznej macierzy mineralizowanych tkanek zęba oraz zmiany jej fizjologii spowodowane wpływem endogennej profilaktyki fluorkowej. Część II.Zębina

671
STAWSKI K., DĄBROWSKA G.,  GOC A.
Współzależność pomiędzy metylacją cytozyny i modyfikacjami chromatyny
679
JETHON Z., MURAWSKA-CIAŁOWICZ E., DZIĘGIEL P., PODHORSKA-OKOŁÓW M.
Udział białek stresowych w adaptacji wysiłkowej
697
KRSZYNA  K.,  STOKŁOSA T.
Czynnik indukowany przez hipoksję-1 (HIF-1): Budowa, regulacja ekspresji, funkcja oraz rola w progresji nowotworów
707
KACZMAREK M., SZCZEPAŃSKI M., ŻEROMSKI J.
Zastosowanie narzędzi bioinformatycznych w badaniu struktury i ekspresji genu oraz budowy i funkcji białka na przykładzie cząsteczki NCAM 
729


TOM 32, 2005, Supl. 23 (1152)

TRZEBSKI A.
Wstęp – od komórek macierzystych do medycynyregeneracyjnej

2
ZIELIŃSKA E.
Dopuszczalność wykorzystania zarodkowych komórek macierzystych do celów badawczych

5
RATAJCZAK M. Z., KUCIA M.
Komórki macierzyste – wyzwanie XXI wieku?

11
DOMAŃSKA-JANIK K. Zarodkowe versus somatyczne komórki macierzyste w terapii regeneracyjnej mózgu
27
SNARSKI E., JĘDRZEJCZAK W. W.
Zarodkowe komórki macierzyste i możliwości wykorzystania ich w medycynie

41
OSTROWSKI K.
Przeprogramowanie genomu komórek somatycznych – alternatywą dla zarodkowych komórek macierzystych (EC)?
55
KUCIA M., GOŻDZIK J., RATAJCZAK M. Z.
Szpik kostny jako źródło krążących CXCR4 + ukierunkowanych tkankowo komórek macierzystych

59
KURPISZ M., SIMINIAK T.
Zastosowanie autologicznych mioblastów w uszkodzonym mięśniu sercowym u pacjentów po zawale
z niewydolnością krążenia

79

CHYROWICZ B.
Moralne kontrowersje wokół badań nad komórkami macierzystymi

89
HOŁÓWKA J.
Trzy stanowiska w sprawie klonowania ludzkich zarodków
105
DŁUBEK D., WITKIEWICZ W., LANGE A.
Szpikowe komórki macierzyste – identyfikacja i zastosowanie kliniczne
125
Dyskusja
133