POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 26, 1999, 
NR 1, 2, 3, 4,  suplementy: 12, 13


 
 
 
TOM 26, 1999 NR 1 (1– 216)
KOWALCZYK S., JAKUBOWSKA A.
Receptory etylenu, cytokinin i brasinosteroidów transmembranowymi kinazami białkowymi?
3
FABCZAK H. , WALERCZYK M., FABCZAK S.
Regulacja ruchu rzęsek i wici w komórkach eukariotycznych przez wapń i cykliczne nukleotydy
33
MAJEWSKA B.
Jak powstaje przedziałowość neuronu, czyli o transporcie wewnątrzkomókowym
45
KWIATKOWSKA K., SOBOTA A.
Przekazywanie sygnału fagocytarnego: od agregacji receptorów do przebudowy cytoszkieletu
59
KUNACHOWICZ A., SAKOWICZ T.
Mechanizmy determinacji płci u roślin
83
WOŁOWIEC D.
p21WAF1/CIP1: Rola w fizjologii komórki i w rozrostach nowotworowych
101
RUPNIEWSKA Z. M., ROLIŃSKI J., DMOSZYŃSKA M.
Pochodzenie komórek B cd5 dodatnich
119
MARSZAŁEK M. T.
Komórki macierzyste wątroby i trzustki u zwierząt i człowieka. Część I
 135
MARSZAŁEK M. T.
Komórki macierzyste wątroby i trzustki u zwierząt i człowieka. Część I
159
PAŚNIK J., BUKOWSKI P., PIETRUSZYŃSKI R.:
Rola niektórych receptorów i szlaków transdukcji sygnału  w preaktywacji neutrofila przez TNF-a
181 
 
 
TOM 26, 1999 NR 2 (217 – 444)
WÓJCIK C., GOŁĄB J.
Od dynamitu do viagry, czyli rzecz o nagrodzie nobla z medycyny i fizjologii w 1998 roku
219
TRETYN A., KOPCEWICZ  J 
Mechanizmy kwitnienia roślin. I. Uwarunkowania fizjologiczno-środowiskowe.
231
TRETYN A., KOPCEWICZ  J
Mechanizmy kwitnienia roślin. II. Genetyczna molekularna kontrola indukcji kwitnienia
249
JAKUBOWICZ-GIL J.,  GAWRON A
Rozmieszczenie i rola białek szoku termicznego w komórce zwierzęcej
267
JANIAK M. K., WREMBEL-WARGOCKA J., CHEDA A.
Apoptoza popromienna – mechanizmy, rola biologiczna i możliwości wykorzystania w terapii nowotworów
285
ZIMOWSKI J. G
Spinal muscular atrophy - Molecular background of the disease
311
SAMARDAKIEWICZ S., WOŹNY A
Metody wykrywania ołowiu w komórkach roślinnych
325
TRETYN A.,  WIŚNIEWSKA J.
Structure, properties and mechanism of action of the cryptochromes - The blue-light photoreceptors of  Eukaryota
 343
LACHOWICZ L., PODKUL T., ŻYLIŃSKA L.
Struktura i funkcje receptora GABAA
359
SZABLEWSKI L.
Leptyna i jej rola w regulacji masy ciała
375
SZABLEWSKI L
Role of Glut proteins in glucose transport into mammalian cells. II. The effect of insulin on activity of 
Glut 1 and Glut 4 
387
SZPUNAR G., WAWROCKA-PAWLAK M., DĄBROWSKI R.
Rola  komórki  tucznej  w  organizmie człowieka
427
SOBKOWIAK A., TRZECIAK W. H.
Budowa i funkcja receptora folitropiny
441 
 
 
TOM 26, 1999 NR 3 (445 – 700)
MARSZAŁEK A.,  BŁOTNA-FILIPIAK M., WITT M.,  BICZYSKO W.
Zespół Kartagenera jako zespół nieruchomych rzęsek -  przegląd wiadomości

447
BARTMANSKA J
Rola systemu c-Kit/SCF w regulacji procesu spermatogenezy ssaków

461
BOBIŃSKI R., OLCZYK K., KRZYŻOWSKA-BOBIŃSKA E., JANIC W.

481
LENARTOWICZ E.,  DĘBSKA G 
Oddziaływania   jonów   Zn2+ w   zwierzęcych   komórkach   niepobudliwych

495
MAŁUSZYŃSKA J
511
CZERPAK R.,  BAJGUZ A.
Aktywność fizjologiczno-biochemiczna poliamin w adaptacji roślin do stresów

527
CISZAK L., WOŁOWIEC D.,  KOSMACZEWSKA A., BOĆKO D., FRYDECKA I 
543
ROŻYNKOWA D.,  FILIP A
Endogenne białka przeciwdziałające apoptozie

565
KWIATKOWSKA D., KWIATKOWSKA-KORCZAK J
583
MROCZKOWSKA J. E
Bariera krew-mózg

597
ŻĄDZŃSKI R.,  NOWAK J. Z 

615
KOSMACZEWSKA A.,  CISZAK L., FRYDECKA  I
Molekularne mechanizmy aktywacji limfocytów T -przenoszenie sygnału do jądra komórkowego

633
KAMIŃSKI R.,  KOZAR K.,  GOŁĄB J
 Cyclooxygenases, nonsteroidal anti-inflammatory drugs and colon cancers – Part I

655
KAMIŃSKI R.,  KOZAR K.,  GOŁĄB J
Cyclooxygenases, nonsteroidal anti-inflammatory drugs and colon cancers – Part II

671
Piąte Europejskie Sympozjum: 
Calcium binding proteins in normal  and transformed cells 
Nordkirchen/Muenster, Niemcy, 30.07.–2.08.1998 r

689

Piąte Międzynarodowe Seminarium: 
Membrane  skeleton. regulatory function in normal and abnormal cells 
Szklarska Poręba/Wrocław, 11–13.06. 1998 r.- 695

695 
 
 
TOM 26, 1999 NR 4
ZIELIŃSKI T.M., WACHOWICZ B.
Chemokiny płytek krwi
BAŁKOWIEC-ISKRA E.Z., GOŁĄB J.
Interleukina 15 ( IL-15) 
KLINK M., CEDZYŃSKI M.
Tlenek azotu jako regulator niektórych funkcji układu odpornościowego 
OGIELSKA M.
Informacja matczyna w oocytach płazów 
POPIELARSKA M., PRZYWARA L.
Postępy w badaniach nad zapłodnieniem u roślin okrytonasiennych (angiospermae): 
I. Zapłodnienie in vitro  z użyciem izolowanych gamet
SZEWCZUK A., KUROWSKA E., SZEWCZUK Z.
Receptor luliberyny (LHRH-R) - struktura i funkcja
GAJDEK P.
Budowa i właściwości mikrocystyn produkowanych przez sinice,  metody ich degradacji i chemicznej modyfikacji
CZARNOWSKA E.
Rola neutrofili w patogenezie zapalenia  niedokrwionego i reperfundowanego serca
 
TRZECIAK A., BŁASIAK J.
DNA repair in mammalian cell
PRZYWARA L., POPIELARSKA M.
Postępy w badaniach nad zapłodnieniem u roślin okrytonasiennych (angiospermae): 
II. Biochemiczne i molekularne aspekty zapłodnienia 


 
 
 
TOM 26, 1999, SUPLEMENT 12 (1 – 230)
TARKOWSKI A. K.
Cóż tam panie w embriologii (ssaków)? Zarodki trzymają się mocno?
3
MODLIŃSKI J. A., KARASIEWICZ J.
Wykorzystanie komórek somatycznych  w klonowaniu ssaków
9
STOKŁOSOWA S. 
Cytokiny, modulatory funkcji jajnika
17
KRZYMOWSKI T., STEFAŃCZYK-KRZYMOWSKA S.
Centralna i lokalna regulacja rozrodu samic - Osiągnięcia polskich placówek badawczych
23
ZIĘCIK A. J., DERECKA K., GAWROŃSKA  B., STĘPIEŃ A.
Ekspresja i funkcja  receptorów LH/hCG w tkankach pozagonadowych człowieka i  świni
37
GROCHOWSKI D.,  SZAMATOWICZ M. 
Techniki wspomaganego rozrodu  w niepłodności
45
KRZANOWSKA H. 
Długa historia krótkiego chromosomu - Jak poznawano geny  płodności sprzężone z chromosomem Y u ssaków
53
STRZEŻEK J. 
Plazma nasienia a niektóre funkcje biologiczne plemników
59
OGIELSKA M. 
Informacja matczyna w oocytach płazów
69
STĘPIŃSKA U. 
Zapłodnienie i wczesne etapy rozwoju zarodkowego ptaków
73
OLSZAŃSKA B. 
Matczyny RNA - Jego synteza i znaczenie we wczesnym rozwoju  zarodkowym ptaka
79
MALESZEWSKI M. 
Molekularne mechanizmy zapłodnienia u ssaków
85
GAJEWSKI Z., BECKERS J. F., MELO DE SOUSA N., THUN R., SULON J. FAUNDEZ R. 
Oznaczanie stężenia PAG u owiec -  Badania retrospektywne
89
SEMCZUK M. 
Epidemiologia niepłodności
97
WALCZAK-JĘDRZEJOWSKA R.,  KULA K.
Podawanie estradiolu  łącznie z FSH potęguje wpływ FSH na rozpoczęcie dojrzewania jądra przy wzmożonym  wydzielaniu prolaktyny
103
MĄDRAŚ M. 
Antyandrogenne właściwości  epitestosteronu
109
PRZAŁA J., KAMIŃSKI T., OKRASA S., SIAWRYS  G.,  BOGACKA I.
Udział opioidów w lokalnej regulacji funkcji jajnika
113
MISZTAL T., ROMANOWICZ K., BARCIKOWSKI B. 
Rola melatoniny w sekrecji  prolaktyny u owiec
117
HRABIA A.,  PACZOSKA-ELIASIEWICZ H.,  RZĘSA J.,  SŁOMCZYŃSKA M.
Immunocytochemiczna lokalizacja histaminy  w jajowodzie ptaków
125
JAKOWICKI J. A. 
Molekularne podstawy owulacji
129
SKRZYPCZAK J. 
Steroidogeneza w jajniku w fazie wzrostowej cyklu
139
WOŁCZYŃSKI S. 
Indukcja jajeczkowania 
147
JANOWSKI T.,  ZDUŃCZYK S. 
Postępy w antykoncepcji  u psów i kotów
155
BILIŃSKA B. 
Rola białka StAR w regulacji steroidogenezy
161
KRAWCZYK Z. 
Swoista ekspresja genów szoku termicznego (hsp) w procesie  spermatogenezy
167
WENDA-RÓŻEWICKA L. 
Mechanizmy regulujące dojrzewanie plemników w najądrzu
173
BILIŃSKA B.,  SCHMALZ-FRĄCZEK B. 
Receptory androgenowe w gonadzie męskiej
181
SZOŁTYS M.
Funkcja komórek ziarnistych wzgórka  jajonośnego
189
SŁOMCZYŃSKA M.
Receptory hormonów steroidowych  w jajniku świni
193
GALAS J. 
Wrażliwość pęcherzyków jajnikowych nornicy rudej na różne hormony -  Zależność od fazy wzrostu i fotoperiodu
197
PACZOSKA-ELIASIEWICZ  H.,  RZĘSA J. 
Udział histaminy w czynności jajnika  ptaków
203
GREGORASZCZUK E. L., GERTLER A.
Wpływ hormonu wzrostu na steroidogenezę komórek jajnikowych
207
FISZER D., KURPISZ M. 
Rola głównego kompleksu zgodności tkankowej w rozrodzie
213
ŁUKASZYK A.
Mechanizmy lokalnej regulacji spermatogenezy w aspekcie biologii komórkowej
225


 
 
 
TOM 26, 1999, SUPLEMENT 13 (1 – 136)
 
STARZENIE SIĘ W ASPEKCIE KOMÓRKOWYM 1
Wprowadzenie
2
OLIŃSKI R., JURGOWIAK M.
Wolnorodnikowe uszkodzenia zasad azotowych DNA i ich rola w procesie starzenia oraz chorobach wieku podeszłego
3
BILIŃSKI T. 
Rola mechanizmów antyoksydacyjnych w procesie starzenia się. Badania modelowe

23
MYŚLIWSKA J.
Zmiany ekspresji receptorów na powierzchni limfocytów  T w procesie starzenia się człowieka 

29
KURPISZ M., FISZER D.
Wybrane aspekty starzenia się komórek gonady męskiej

47
KMIEĆ Z.
Związane ze starzeniem modyfikacje w działaniu hormonów uwarunkowane zmianami na poziomie receptorowym i efektorowym

57
MECHANIZMY RÓŻNICOWANIA I WZROSTU KOMÓREK U ROŚLIN
69
WPROWADZENIE
70
HEJNOWICZ Z.
Anizotropia naprężeń w ścianach komórkowych a wpływ auksyny na szybkość wzrostu pędu i korzenia 
71
OLSZEWSKA M. J. 
Zmiany metylacji cytozyny podczas różnicowania komórek u roślin
83
TRĘBACZ K.
Mechanizmy przekazywania sygnałów w obrębie komórek i całych roślin
95
NAKIELSKI J. 
Symulacje wzrostu i podziałów komórek w merystemie. Znaczenie głównych kierunków wzrostu
109
MAŁUSZYŃSKA J. 
Przemiany chromosomowe towarzyszące różnicowaniu komórek roślinnych
127