POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 27, 2000, 
NR 1, 2, 3, 4,  suplementy: 14, 15


 

TOM 27, 2000 NR 1 (1 – 152)
KACZANOWSKA J.,
Günter Blobel - Nobel 1999

3
MATYSIAK R., LORENC-PLUCIŃSKA G.
Cykl ksantofilowy w warunkach stresu abiotycznego

17
MOTYL T., GAJKOWSKA B., PŁOSZAJ T., WARĘSKI P., ORZECHOWSKI A., ZIMOWSKA W., WOJEWÓDZKA U.,  RYNIEWICZ Z., REKIEL A.
Rola Bax i Bcl-2 w regulacji apoptozy komórek nabłonka gruczołu mlekowego

31
KMIECIAK D., TRZECIAK W.H.
Efekty cytotoksyczne w infekcji wirusem HIV-1, wywołane za pośrednictwem glikoproteiny 120

53
KMIECIAK D., TRZECIAK W.H.
Wykorzystanie produktu białkowego genu env, gp160, do immunizacji przeciwko wirusowi HIV-1


69
BRZEZIŃSKA A., BALIŃSKA M.
Rola homocysteiny w procesie rozwoju zmian miażdżycowych na poziomie komórkowym.

81
ZAGÓRSKA-MAREK B.
O przyczynach zmienności planu budowy kwiatu

97
LACHOWICZ A., RĘBAS E., ŻYLIŃSKA L., LACHOWICZ L.
Różnorodne aspekty działania kinaz białkowych w apoptozie

111
ŁAZARCZYK M., GRZELA T.
Rodzina peptydów z domeną koniczyno-podobną
123
JACKOWSKI G.
Struktura i właściwości funkcjonalne fotosystemu I
 
137


 

TOM 27, 2000 NR 2 (153 – 292)
ZIELIŃSKA E., KOWALCZYK  S.
Percepcja i transdukcja sygnału auksynowego 

155
SKUZA L. J.
Charakterystyka molekularna mitochondrialnego DNA żyta uprawnego (Secale cereale L.)

185
ROMAŃSKI K., BORODULIN-NADZIEJA L., ZABEL M.
Komórki rozrusznikowe  w przewodzie pokarmowym.  Zależności struktury i funkcji

197
KORTYLEWSKI M.,  MACKIEWICZ A.
Cytokiny i procesy przekazywania sygnału: Grupa cytokin typu interleukin Y-6 jako układ modelowy

213
WINNICKA A.
Cząsteczki różnicowania na powierzchni limfocytów przeżuwaczy

229
PAPROCKA M., DUŚ D.
Niektóre cechy fenotypowe i czynnościowe  komórek śródbłonków naczyniowych

247
KURLANDZKA A.
Tworzenie i rozpad kompleksu kohezyjnego chromatyd siostrzanych

261
PTAK K., LEWANDOWSKI M. H., MONTEAU R.
Neurokininy i ich receptory

273
Sprawozdanie Zarządu Fundacji Biologii Komórki i Biologii Molekularnej za rok 1999
287
Komunikaty
290
Recenzenci  tomu 26 z 1999 r.
290


 

TOM 27, 2000 NR 3 (293 – 464)
W tym zeszycie... 293
ROSZEK K., GNIOT-SZULŻYCKA J.
Wielorakie formy pęcherzyków opłaszczonych klatryną w zależnym od receptorów transporcie i segregacji makromolekuł

295
WOJTASZEK P.
Czym jest komórka roślinna? Miejsce ścian komórkowych

315
KOWALCZYK A.
Czy zwierzęta z celowaną modyfikacją genomu są wiarygodnym modelem badawczym? Lekcje z neurobiologii 

325
JUCZEWSKA M., CHYCZEWSKA E., NAUMNIK W., NIKLIŃSKA W.
Udział komórek tucznych w angioneogenezie

343
BOCIAN E.
Disomia jednorodzicielska (UPD) u człowieka. Mechanizm powstawania i skutki kliniczne 

359
WÓJCIK C., WÓJCIK M.
Niebiałkowe inhibitory kinaz zależnych od cyklin 

377
KOWALCZYK S., JAKUBOWSKA A.
Gibereliny - Percepcja i transdukcja sygnału 

397
FABCZAK H., FABCZAK S.
Mechanizm reakcji fotofobowej u pokrewnych orzęsków Stentor coeruleus i Blepharisma japonicum

425
KRZEŚLAK A., LIPIŃSKA A.
O-Glikozylacja białek jądrowych
 
441

 

TOM 27, 2000 NR 4 (465 – 660)
W tym zeszycie...  465
BEDNARSKA E., LENARTOWSKA M.
Rola wapniowego systemu przekazywania sygnałów w regulacji wzrostu łagiewek pyłkowych

467
CISZAK L., WOŁOWIEC D., KOSMACZEWSKA A., BOĆKO D., FRYDECKA I.
Białko p27: Budowa, funkcje biologiczne oraz udział w patomechanizmie procesów rozrostowych

481
BRYNIARSKI K.
Makrofagi gonady męskiej

505
SULEJCZAK D.
Apoptoza i metody jej identyfikacji

527
KUBIAK J. Z.
Cykl komórkowy - dwie konferencje w 30-lecie badań

569
WIDŁAK P.
Mechanizmy fragmentacji DNA i kondensacji chromatyny w komórkach ulegających apoptozie

583
ŻEROMSKI J.
Miejsce i rola molekuły CD56/NCAM w biologii i medycynie

599
JÓZEFOWSKI S.
Detekcja i transdukcja sygnału w reakcjach odpornościowych roślin. I. Rozpoznanie i wczesne etapy transdukcji sygnału

609
JÓZEFOWSKI S.
Detekcja i transdukcja sygnału w reakcjach odpornościowych roślin. II. Aktywacja transkrypcji genów.

623
JAKUBOWSKA A., KOWALCZYK S.
Kwas abscysynowy   percepcja i transdukcja sygnału

633
Komunikat
658
Errata
659

 

TOM 27, 2000, SUPLEMENT 14 (1 – 172)
SŁOMSKI, R.
Przedmowa

1
NAPIERAŁA D., KACZMAREK M., SŁOMSKI R.
Struktura, ekspresja i mutacje genu DMD, największego genu człowieka

3
PŁAWSKI A., PASZKOWSKI J., SŁOMSKI R.
Gen APC

21
RYBCZYŃSKA M., PAWLAK A. L.
Budowa i funkcje białka ATM

39
KALAK R., HORST-SIKORSKA W., SŁOMSKI R.
Podłoże genetyczne osteoporozy - aktualny stan badań

53
SIEMIENIAKO B., KWIATKOWSKA J., KACZMAREK M., SŁOMSKI R.
Zastosowanie badań hybrydyzacyjnych w diagnostyce molekularnej

73
SZALATA M., SŁOMSKI R.
Zakończenia chromosomów: telemery, telemeraza i białka współdziałające

95
KUSZ K., KOTECKI M., JARUZELSKA J.
Molekularne badania zaburzeń rozwoju płciowego: klucz do zrozumienia genetycznego mechanizmu determinacji płci
 
119
KORCZ A., KOTECKI M., WOJDA A., JARUZELSKA J.
Diagnostyka molekularna chromosomu Y u mężczyzn z zaburzeniami spermatogenezy korzystających z zapłodnienia in vitro
 
129
NOWAK J., LEWANDOWSKI K., JANUSZKIEWICZ D.
Rola telomerazy w rozwoju procesu nowotworowego

143
ŚWITOŃSKI M., CHOLEWIŃSKI G.
Rozwój markerowych map genomów psa i konia
 
151
ZAWADA M., LIWEŃ I.
Analiza genetyczna metodami klasycznej i molekularnej cytogenetyki

165
KUJAWSKI M., SZYFTER K.
Cytogenetyczne badania nowotworów człowieka płaskonabłonkowy rak krtani

181
SZYFTER K., JAŁOSZYŃSKI P., KUJAWSKI M., JASKUŁA-SZTUL R., JARMUŻ M.,  BANASZEWSKI J., BIEGALSKI W., DĄBROWSKI P., GAJĘCKA M., GOLUSINSKI W., KITA S., PABISZCZAK M.
Zagadnienia metodyczne w analizie molekularnej raka krtani


193
NOWAK J., JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA D.
Przyszłość terapii genowej w schorzeniach neurologicznych

215
KURPISZ M., HORST A.
Klonowanie ssaków - stan obecny i perspektywy

229
GRONEK P., SŁOMSKI R.
Poszukiwanie genów odpowiedzialnych za cechy psychiczne człowieka oraz cechy instynktowne zwierząt

239
MIKOŁAJCZYK S., BRODA Z.
Kultury pylników jako jedna z metod indukowania haploidów żyta (Secale cereale L.)

255
WOLKO Ł., SŁOMSKI R.
Zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniach molekularnych roślin

261
Kod genetyczny i skróty aminokwasów
269

 

TOM 27, 2000, SUPLEMENT 15 (1 – 172)
 

NOWOTWORY: BIOLOGIA, GENETYKA, IMMUNOLOGIA 

1
Wprowadzenie 
3
BARTNIK E., LORENC A.
Nowotwory a geny 

5
GRZELAKOWSKA-SZTABERT B.
Apoptoza i nowotwory

9
BALIŃSKA M., BRZEZIŃSKA A., WIŃSKA P.
Nowotwory a starzenie

45
PIKUŁA S.
Lipidy komórki nowotworowej -- Wybrane zagadnienia

57
SIEDLECKI J. A.
Zastosowanie diagnostyki genetycznej w chorobach nowotworowych

79
KAWIAK J., HOSER G.
Niektóre mechanizmy immunologiczne w nowotworach. Immunoterapia nowotworów w modelach zwierzęcych oraz w klinice.

91


RÓŻNICOWANIE KOMÓREK EUKARIOTA


119
KLOC M., BILIŃSKI S.
Lokalizacja morfogenów w oocytach kręgowców 
 
121
MALESZEWSKI M.
Różnicowanie się komórek we wczesnych stadiach rozwoju myszy
 
133
WÓJTOWICZ R.
Metody transfekcji komórek eukariotycznych przy użyciu odczynników GIBCO BRL 

145
MORACZEWSKI J.
Regulacja miogenezy
 
150
BRELIŃSKA R.
Różnicowanie komórek nabłonkowych grasicy

151