POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 28, 2002, 
NR 1, 2, 3, 4, suplementy: 16, 18


TOM 28, 2001 nr 1 (1 – 160)
Wykaz recenzentów z tomu 27, 2000
1
BOBIŃSKI R.,  OLCZYK K.,  WISOWSKI G.,  JARCO K. 
Glipikany

3
SIMEONOVA E.,  MOSTOWSKA A.
Biochemiczne i molekularne aspekty starzenia się liści 

17
KUKULSKI F.,  KOMOSZYŃSKI M. 
Sygnałowa funkcja ATP w centralnym układzie nerwowym 

33
MILLER A.,  JĘDRZEJCZAK W. W. 
Komórki dendrytyczne w immunoterapii

51
KACZANOWSCY A. i J. 
Mechanizmy przestrzennego różnicowania zarodka

69
DOSZCZAK M. M.,  PIERZCHALSKI A.,  BIGDA J. 
Mechanizmy sygnalizacji  interleukiny 1

99
DRELA N. 
Wykrywanie wewnątrzkomórkowych cytokin metodą cytometrii przepływowej: Zastosowanie i problemy

129
RADWAŃSKA K., KACZMAREK L. 
Badania nad przekaźnictwem informacji w układzie nerwowym uhonorowane nagrodą Nobla 2000 z medycyny i fizjologii

147
Sprawozdanie Zarządu Fundacji Biologii Komórki i Biologii Molekularnej za rok 2000
153
Errata 
155

 

TOM 28, 2001 NR 2 (161 – 292)

KOSMACZEWSKA A., FRYDECKA I., CISZAK L, BOĆKO D.
Struktura i biologia kompleksu receptora limfocytów T (TCR/CD3)


163
PUZIANOWSKA-KUŹNICKA M., MADEJ A., KRYSTYNIAK A.,  STACHLEWSKA-NASFETER E., NAUMAN A., NAUMAN J.
Trijodotyronina i jej receptory jądrowe w procesie nowotworzenia

183
OLSZEWSKA M. J., MAŁUSZYŃSKA J.
Cytogenetyka molekularna w ustalaniu cech gatunkowych oraz ich zmienności w analizie pokrewieństwa roślin okrytozalążkowych

197
KARASIEWICZ J.,  MODLIŃSKI J. A.
Komórki macierzyste ssaków: potencjalne źródło zróżnicowanych komórek do transplantacji

219
NOWIS D., GOŁĄB J.
Rola telomerów i telomerazy w progresji nowotworów. Perspektywy diagnostyczne i terapeutyczne

243
NURZYŃSKA D.,  DEPTAŁA A. 
Hamowanie potranslacyjnej modyfikacji białek RAS jako nowa metoda terapii nowotworów

263
CHABOWSKI A.,  SULKOWSKA M., CHRZANOWSKA A.,  CHYCZEWSKA E., FAMULSKI W., KASACKA  I., 
SULKOWSKI S.,  CHYCZEWSKI L.

Połączenia gap i ich udział w apoptozie i kancerogenezie


277

 

TOM 28, 2001 NR 3 (293 – 468)
KUBIAK J. Z.
Rak i cykl komórkowy

297
LUBERDA Z.
Współczesne poglądy dotyczące wpływu reaktywnych form tlenu na funkcje plemników u ssaków

309
WOJCIECHOWSKA M.
Symptomy programowanej śmierci komórek podczas rozwoju roślin 

317
JÓZEFOWSKI S., MARCINKIEWICZ J.
Biosynteza oraz właściwości immunomodulacyjne lipoksyn - metabolitów kwasu arachidonowego

335
KOSZAŁKA P.,  BIGDA J.
Wpływ czynnika martwicy nowotworu (TNF) na łożysko naczyniowe nowotworów 

351
KRZEŚLAK A., LIPIŃSKA A.
Transport jądrowo-cytoplazmatyczny  białek i kwasów rybonukleinowych 

373
WYROBIEC G.,  STĘPIEŃ M.
Mała tkanka - duża siła. Tkanka tłuszczowa brunatna: budowa, występowanie, znaczenie 
 
395
TRZECIAK A.
Uszkodzenia DNA w komórkach ssaków 
 
407
FIEDOROW P., PACAK A.
Wykorzystanie analizy sekwencji DNA w badaniach filogenetycznych i taksonomicznych mszaków
 
431
ROSZEK K., GNIOT-SZULŻYCKA J.
Transport makromolekuł pomiędzy siateczką śródplazmatyczną a aparatem Golgiego. Rola pęcherzyków COPI i COPII oraz przedziału pośredniego
 
443

 


TOM 28, 2001 NR 4 (469 – 590)
DRAGAN M., ROLIŃSKI J.
Ocena długości telomerów i aktywności telomerazy za pomocą cytometrii przepływowej
471
DOMAGAŁA A., KURPISZ M.
I. Autoantygeny plemnikowe - charakterystyka immunologiczna
II. Autoantygeny plemnikowe - aspekty funkcjonalne i aplikacyjne
483
497
GRABOWSKA A., FILIPECKI M., LINKIEWICZ A.
Genetyczna regulacja embriogenezy u roślin
509
CIEŚLAK D.
Komórki satelitarne mięśni szkieletowych
529
TRZECIAK A., MAŁECKA-PANAS E., ROMANOWICZ-MAKOWSKA H., KULIG A.
Etanol i aldehyd octowy: udział w procesach mutagenezy i karcynogenezy
543
KUŹNIAK W., JABŁOŃSKI J.R., OCZERETKO E., KASACKA I.
Wymiar fraktalny w morfologii nowotworów
561
DEJDA A.,  GORCZYCA W.A.
Zmiany ewolucyjne układu otorecepcyjnego szyszynki kręgowców
571

 

TOM 28, 2001 SUPLEMENT 16 (1 – 324)
Wstęp 1

Część pierwsza:
SYNTEZA I DZIAŁANIE CYTOKIN 
 
 
3
KOJ A.
Niektóre cytokiny przeciwzapalne: własności i mechanizm działania 

5
ZARĘBSKI A.
Niektóre inhibitory przekazu sygnału wewnątrzkomórkowego w hamowaniu syntezy cytokin 

15
BAZELA K.
Leptyna   Przekaz sygnału i współdziałanie z cytokinami 

23
STALIŃSKA K.
Receptory wiążące późne produkty glikacji

35
CISOWSKI J.
Wpływ stanu redoks komórki na aktywację czynników transkrypcyjnych i ekspresję genów

43

Część druga: 
MOLEKULARNE PODSTAWY INŻYNIERII KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ
 
 
61
SROKA J. 
Zjawisko naprowadzania komórek zwierzęcych przez kontakt z podłożem   Wykorzystanie w praktyce klinicznej 
 
63
MADEJA Z.
Metody badania aktywności inwazyjnej komórek nowotworowych
 
81
DRUKAŁA J. 
Kokultury komórkowe w rekonstrukcji skóry w zastosowaniu klinicznym 
 
97
KLEIN A., SIŃCZAK A., JUREK A. 
EGF-podobne czynniki wzrostowe i ich udział w procesach regeneracji naskórka 
 
111
MICHALIK M. 
Wykorzystanie endocytozy kierowanej receptorami do selektywnego  wprowadzania genów w terapii genowej 
 
135
KLEJMAN M., BERETA J. 
Znaczenie przeciwciał Anty-Gal 
 
159
ŚCIUBISZ A., SZOSTEK M.,  SKOTNICKI A., SILBERRING J. 
Katecholaminy w układzie immunologicznym   Identyfikacja i funkcja
 
171

Część trzecia:
INTERAKCJA LIGAND-BIAŁKO W UKŁADACH TRANSPORTU  WITAMIN
 

181
KOZIK A. 
Białko wiążące ryboflawinę z jaj kurzych   Struktura białka i mechanizm wiązania ligandu

183
KOTAS I.
Biosynteza i bioaktywacja tiaminy

199
BOŚ M. 
Hipotetyczna funkcja tiaminy w układzie nerwowym

213
DULIŃSKI R.
Transport oraz metabolizm tiaminy w komórkach Saccharomyces cerevisiae

221
ADAMEK-ŚWIERCZYŃSKA S.
Białka transportowe w przestrzeni peryplazmatycznej bakterii gramujemnych

229

Część czwarta:
PEPTYDY ANTYBAKTERYJNE


243
MICKOWSKA B. 
Peptydy antybakteryjne   Struktura i funkcja

245
CHMIEL D.
Mechanizm działania peptydów antybakteryjnych

261

Część piąta: 
WSPÓŁCZESNA METODY BADANIA STRUKTURY I DYNAMIKI  BIOCZĄSTECZEK
 
 
275
RÓG T., PASENKIEWICZ-GIERULA M. 
Oddziaływanie cholesterolu z fosfolipidami  w błonie   Badania metodą symulacji dynamiki molekularnej

277
SUBCZYŃSKI W. K., PASENKIEWICZ-GIERULA M.,  ANTHOLINE W. E.
Zorientowana krystalizacja metaloporfiryn: wpływ pola magnetycznego i błon lipidowych

285
PASENKIEWICZ-GIERULA M., RÓG T.,  MURZYN K.
Badania obszaru interfazy w błonach lipidowych metodą symulacji dynamiki molekularnej

297
JEZIERSKI G., PASENKIEWICZ-GIERULA M.
Metoda symulowanego wyżarzania   Zastosowanie do badania struktury i dynamiki białek

305
PORWIT-BÓBR Z.
Refleksje na temat biomedycyny

319

 

TOM 28, 2001 SUPLEMENT 18 (1 – 244)
Wstęp 1
Część pierwsza: ZAGADNIENIA ROZRODU CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT 2
Sekcja: ROZRÓD CZŁOWIEKA
 
2
KURPISZ M., SZCZYGIEŁ M., WILAND E.
Genetyczne aspekty rozrodu człowieka

3
MARIANOWSKI L., GRZECHOCIŃSKA B.
Wpływ otyłości i wieku na wyniki stymulacji owulacji

9
WOŁCZYŃSKI S.
Ocena jakości ludzkich zarodków w programie leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia

17
JAKOWICKI J. A.
Genetyczne przyczyny utraty wczesnej ciąży

25

Sekcja: FIZJOLOGIA ROZRODU, MECHANIZMY NEUROHORMONALNE

33
GAJEWSKA A., KOCHMAN K. 
Zależna od gonadoliberyny regulacja aktywności transkrypcyjnej genów kodujących podjednostki hormonu luteinizującego w przysadce mózgowej 
 

35
OKRASA S., KAMIŃSKI T., PRZAŁA J., BOGACKA I., SIAWRYS G.
Rola opioidów w lokalnej regulacji funkcji sekrecyjnych przysadki i jajnika u świń 

47
CIERESZKO R.
Mechanizm działania prolaktyny w układzie rozrodczym samicy
 
57
KOTWICA J., BOGACKI M., RĘKAWIECKI R.
Udział układu noradrenergicznego w regulacji czynności ciałka żółtego
 
69
WALCZEWSKA A.
Leptyna a rozród
 
77
TOMASZEWSKA-ZAREMBA D., PRZEKOP F.
Rola receptorów GABAA w neuralnej regulacji uwalniania gonadoliberyny  z podwzgórza u anestralnych owiec
 
89
KOTARSKI J.
Molekularne podstawy krwawienia miesiączkowego
 
95

Sekcja:BIOCHEMICZNE I MOLEKULARNE MECHANIZMY ROZRODU
 
101
STĘPIŃSKA U., OLSZAŃSKA B.
Polispermiczne zapłodnienie u ptaków – Rola DNaz w degradacji nadliczbowych plemników
 
103
DROBA M., DROBA B.
Rola kwaśnych glikozydaz w procesie zapłodnienia
 
111
LECHNIAK D., MADEJA Z.
Analiza ekspresji genu hormonu wzrostu w zarodkach bydlęcych 
 
123
MALEWSKI T.
Rola genów homeotycznych w rozwoju gruczołu mlecznego 
 
137
WYSOCKI P., STRZEŻEK J.
Wysoko- i niskocząsteczkowe fosfatazy kwaśne męskiego układu rozrodczego 
 
143

Sekcja: ROZRÓD  ZWIERZĄT
 
155
MODLIŃSKI  J. A., KARASIEWICZ J.
Perspektywy klonowania somatycznego dla hodowli, farmacji i medycyny oraz zachowania ginących ras i gatunków ssaków
 
157
KĄTSKA L.
Możliwości wykorzystania potencjału gametotwórczego ssaków przez hodowlę in vitro przedantralnych i wczesnoantralnych pęcherzyków jajnikowych 
 

177
PAPIS K.
Najnowsze osiągnięcia w kriokonserwacji oocytów ssaków oraz perspektywy ich wykorzystania w medycynie i weterynarii
 
189

Część druga: TRANSPLANTACJA KOMÓREK

201
JAKÓBISIAK M.
Przeszczepianie komórek w terapii nowotworów (streszczenie)
 
203
MOSKALEWSKI S., OSIECKA-IWA A., HYC A.
Przeszczepianie  chondrocytów
 
205
MAJKA M., KUBICZEK K., STEC M., JAROCHA D., RATAJCZAK M. Z.
Nowe aspekty transplantologiczne ludzkich krwiotwórczych komórek hematopoetycznych
 
221
DRUKAŁA J., CIEŚLIK K.
Wykorzystanie hodowanych in vitro keratynocytów w transplantologii (streszczenie)
 
231
GRANICKA L., KAWIAK J.
Wybrane zastosowania komórek w biotechnologii
 
235