POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 34, 2007, 
NR 1, 2, 3, 4
poprzedni następny indeks
english version

TOM 34, 2007, NR 1 (1–228)

SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA Z., SZARZYŃSKA B.
Nagroda Nobla 2006 za fundamentalne odkrycia w regulacji ekspresji genów u eukariontów


3

SOKOŁOWSKA E., KLIMEK J.
Hepcydyna  hormon uczestniczący w regulacji metabolizmu żelaza w organizmie

15
WOJCIECHOWSKI W., KĘSY J., KOPCEWICZ J.
Florigen  legenda czy rzeczywistość?

31
SZMIDT-JAWORSKA A.,  JAWORSKI K., KOPCEWICZ J.
Cykliczne nukleotydy u roślin wyższych

49
KMITA H., WOJTKOWSKA M.
Kompleks TOB/SAM: kluczowa rola  w biogenezie mitochondriów


69

SZARYŃSKA M.
Mikrochimeryzm płodowo-matczyny i jego znaczenie kliniczne

85
KAŹMIERCZAK A.
Determinacja płci u paproci jednakozarodnikowych

103
STARZYŃSKA E., KĘSY J.,  KOWALCZYK S.
Permeazy AUX/LAX, transportery ABC  i  białka PIN w polarnym transporcie  auksyn
123
PATERSKI A., ANTOSZ H.
Ekspresja  STAT3  w  limfocytach  B prawidłowych i transformowanych  nowotworowo
141
SALUK-JUSZCZAK J.
Znaczenie lipopolisacharydu bakteryjnego w procesie aktywacji płytek krwi
159
BOGACKA I.,  MALESA J.
Regulacja pobierania pokarmu na poziomie ośrodkowego układu nerwowego u otyłych szczurów Zucker (fa/fa)  rola leptyny
173
KRASZEWSKA O., NYNCA A., KAMIŃSKA B., CIERESZKO R.
Fitoestrogeny. I. Występowanie, metabolizm i znaczenie biologiczne u samic

189
NYNCA A., KRASZEWSKA O., SŁOMCZYŃSKA M., CIERESZKO R.
Fitoestrogeny. II. Wewnątrzkomórkowy mechanizm działania w układzie rozrodczym samicy

207

TOM 34, 2007, NR 2 (229–428)

MARCZAK A.,  JÓŹWIAK Z.
Zaburzenia asymetrycznego rozmieszczenia fosfatydyloseryny w błonie komórkowej  najnowsze teorie


231

MARCINIAK P., ROSIŃSKI G.
Aktualny stan badań nad neuropeptydami miotropowymi owadów: tachykininy, sulfakininy i FMRFa-pokrewne peptydy

241
CHADZIŃSKA M.
Układ opioidowy a odporność wrodzona  badania porównawcze I. Opioidy i receptory opioidowe

251
CHADZIŃSKA M.
Układ opioidowy a odporność wrodzona  badania porównawcze II. Opioidy a odczyn zapalny

263
ŻEBROWSKA E., CIERESZKO I.
Pobieranie i transport fosforanów w komórkach roślin


283

RACZYŃSKA K. D.,  AUGUSTYNIAK H.
Degradacja nieprawidłowych transkryptów w komórkach eukariotycznych i prokariotycznych

299
CZUPRYŃSKA K.,  MARCHLEWICZ M.,  WISZNIEWSKA B.
Wpływ ksenoestrogenów na męski układ płciowy

317
BIL J.,  WINIARSKA M.
Molekularne mechanizmy aktywności terapeutycznej rytuksymabu  przeciwciała monoklonalnego anty-CD20
335
ZUBA-SURMA E. K., KUCIA M., RATAJCZAK M. Z.
Technologia Imagestream  krok dalej niż cytometria przepływowa
361
KAŹMIERCZAK A., ADAMCZYK A., STROSZNAJDER J. B.
Udział a-synukleiny w funkcji układu dopaminergicznego
377
OLSZEWSKA M. J.
Heterochromatyna  i  „heterochromatynizacja”
391
JANIAK A., SZAREJKO I.
Genetyczne i molekularne podstawy rozwoju włośników u Arabidopsis thaliana

409

TOM 34, 2007, NR 3 (429–598)

GNIAZDOWSKA A., BOGATEK R.
Regulacyjna rola tlenku azotu w kiełkowaniu nasion


431

GARSTKA M.
Strukturalne podstawy reakcji świetlnych fotosyntezy

445
KLEIN A., KISIELEWSKA J.
Tyrfostiny drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz tyrozynowych
477
WITAS H. W., WUJCICKA W. I.
Genetyczne wyznaczniki osteoporozy

495
PERYCZ M., ŚWIECH Ł., MALIK A., JAWORSKI J.
mTOR w fizjologii i patologii układu nerwowego


511

SOBIESZCZUK-NOWICKA E., LEGOCKA J.
Nowe podejścia w badaniach nad rolą poliamin w komórce roślinnej

527
ŻEROMSKI J., SAMARA H., MOZER-LISEWSKA I.
Komórki dendrytyczne: czy wszystko o nich wiemy?

541
GRUCHLIK A., CHODUREK E., DOMAL-KWIATKOWSKA D., DZIERŻEWICZ Z.
VEGF-A  celem antyangiogennej terapii przeciwnowotworowej
557
ZAPAŁA Ł., LASEK W.
Naturalne immunostymulatory egzogenne
581

TOM 34, 2007, NR 4 (599–734)

SZULC L., NIEMIAŁTOWSKI M. G.
Synapsy immunologiczne i ich rola w mechanizmach efektorowych układu odpornościowego


601

JAROSZUK-ŚCISEŁ J.
Komórki graniczne – strukturalny i funkcjonalny składnik systemu korzeniowego

623
ZEMLEDUCH A., TOMASZEWSKA B.
Komórkowy system detoksykacji zanieczyszczeń organicznych u roślin 

635
MARUNIEWICZ M.,  WOJTASZEK P.
Pochodzenie i ewolucja śmierci komórki

651
WARDOWSKA A.,  SZARYŃSKA M.
Rola komórek dendrytycznych w regulowaniu aktywności układu immunologicznego oraz możliwości wykorzystania ich w terapii 


669

JABŁOŃSKA-TRYPUĆ A.
Rola nieenzymatycznej glikozylacji białek w procesach starzenia organizmu i patogenezie chorób wieku podeszłego

683
CIERESZKO I.
Odbiór i przekazywanie sygnału wywołanego zmianami poziomu cukrów w komórkach roślin

695
AJDUK A.
Rola jonów wapnia w aktywacji rozwoju zarodkowego ssaków
715

góra strony