POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 33, 2006, 
NR 1, 2, 3, 4
poprzedni następny indeks
english version

TOM 33, 2006, NR 1 (1–180); pliki PDF

HENNIG E. E.
Oddziaływania molekularne wybranych czynników wirulencji Helicobacter pylori


3

MŁYNKOWIAK P., WOJTASZEK P.
Brefeldyna A — wgląd w funkcjonowanie systemu błon komórek roślinnych

19
BRODOWSKA A., LASZCZYŃSKA M., STARCZEWSKI A.
Rola białek STAT w chorobach zapalnych i karcynogenezie jelita grubego

35
FILIP A.
Mikro-RNA  małe cząsteczki o wielkim znaczeniu

45
LIPSKI K. M., OSTROWSKI K., KOMENDER J., ŚLADOWSKI D.
Udział śródbłonka w formowaniu się naczyń


59

CHORĄŻY-MASSALSKA M., KONTNY E., MAŚLIŃSKI W.
Naturalne komórki regulatorowe (CD4+CD25+)

71
KOZIOŁ-LIPIŃSKA J., SIMEONOVA E., MOSTOWSKA A.
Czy mitochondria indukują programowaną śmierć komórki w roślinach?

81
LIPSKI K. M., OSTROWSKI K., KOMENDER J., ŚLADOWSKI D.
Rola śródbłonka w trakcie rozwoju oraz dojrzewania tkanek i narządów
95
GAJEWSKA  A.
Peptydowa modulacja ekspresji genów kodujących podjednostki gonadotropin w przednim płacie przysadki samic szczura
103
JAKUBISZYN E., DZIĘGIEL P., ZABEL M.
System aktywacji plazminogenu w migracji komórek
123
NOWACZYK K., OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA A.
Wybrane mechanizmy nabywania odporności organizmów na środki ochrony roślin
137
HEJKA T., KOWALCZYK S.
Zależna  od  ubikwityny  proteoliza  białek w  regulacji procesów  wzrostu  i  rozwoju  roślin

159

TOM 33, 2006, NR 2 (181–424); pliki PDF

JURKIEWICZ D., POPOWSKA E., TYLKI-SZYMAŃSKA A., KRAJEWSKA-WALASEK M.
Molekularne mechanizmy powstawania zespołu Retta


183

MŁODZIŃSKA E., KŁOBUS G.
Pompy protonowe plazmolemy i ich regulacja w komórkach roślinnych

197
WIELGAT P., BRASZKO J.J.
Udział receptorów angiotensyny AT1, AT2 i AT4 w regulacji procesów poznawczych

213
ZAWILSKA J.B., CZARNECKA K.
Melanopsyna  nowo odkryty chronobiologiczny receptor światła

229
DEPTUŁA W., NIEDŹWIEDZKA P., TOKARZ-DEPTUŁA B.
Czynniki działające hamująco na TLR (receptory Toll-podobne)


247

STACHURSKA A., WRONKA M., KOWALCZYŃSKA H.M.
Rak gruczołu krokowego w badaniach in vitro: Charakterystyka linii komórkowych PC3, DU145 i LNCaP

257
WŁODARSKI K. H., WŁODARSKI P.
Fuzja prekursorów osteoklastów oraz regulacjaaktywności osteoklastów dojrzałych

273
KOSZUCKA A. M., DĄBROWSKA G.
Roślinne metalotioneiny
285
BASAK G. W., LASEK W.
Interleukina 15: Charakterystyka i aktywność w warunkach fizjologicznych
303
BASAK G. W., LASEK W.
Rola interleukiny 15 w patogenezie oraz terapii chorób człowieka
327
KIEŁBOWICZ-MATUK A.
Roślinne immunofiliny — Struktura i funkcje
349
KRAWCZYK B., RYCHLEWSKI P., FABIANOWSKA-MAJEWSKA K.
PTEN  — białkosupresorowe: regulacja aktywności białka i ekspresji genu

365
STĘPIEŃ A., GRZANKA A., SZPECHCIŃSKI A.
Struktury cytoszkieletu aktynowego formowane przy krawędzi wiodącej komórki podczas pierwszego etapu migracji
381
BIELAŃSKA-OSUCHOWSKA Z.
Molekularny zegar i gradient morfogenów regulują somitogenezę u kręgowców
393

TOM 33, 2006, NR 3 (425–588); pliki PDF

RYBA M., MYŚLIWSKA J.
Biologia naturalnych limfocytów regulatorowych CD4+CD25+


427

KIEŁBOWICZ-MATUK A.
Białka ns-LTP —  funkcjonalny polimorfizm

437
PODHORSKA-OKÓŁKOWSKA M.
Apoptoza w mięśniach szkieletowych i nerkach po ostrym i przewlekłym wysiłku fizycznym

453
NOWAKOWSKA P., KOPCEWICZ J.
Symplastowy transport białek i RNA u roślin

473
ZIENKIEWICZ A., KOZŁOWSKA E., KOPCEWICZ J.
Regulacja kwitnienia przez światło


493

ARCHACKA K., CIEMIERYCH M. A.
Rola czynnika cytostatycznego w regulacji oocytów ssaków

509
CZARNECKA A. M., GOLIK P., BARTNIK E.
Mitochondria jako integratory apoptozy

525
WOJTYLA Ł., GARNCZARSKA M., RATAJCZAK L.
Rola reaktywnych form tlenu w procesie kiełkowania nasion
543
ZIENKIEWICZ K., BEDNARSKA E.
Genetyczna i molekularna charakterystyka mikrosporogenezy u roślin okrytonasiennych
555


TOM 33, 2006, NR 4 (589–795); pliki PDF

PIETRYCZUK A.,  CZERPAK R.
Występowanie, biosynteza i aktywność biologiczna kwasu traumatynowego u roślin


591

WACHOWICZ B., OLAS B., RYWANIAK  J.
Markery apoptozy w płytkach krwi 

603
STARSKA K., ŁUKOMSKI M.
Regulacja cyklu komórkowego, procesu apoptozy, wydzielania cytokin i cząsteczek adhezyjnych w limfocytach T i innych komórkach krwi obwodowej oraz komórkach nowotworowych w mechanizmie aktywacji Toll-like receptors (TLRs) i rodziny cząsteczek transkrypcyjnego czynnika jądrowego NF-kB

621
SOŃDKA Z., TRETYN A., SZELIGA J.,  JACKOWSKI M.
Udział białek zawierających powtórzenia bogate w leucynę (LRR) w molekularnych mechanizmach odporności wrodzonej roślin i zwierząt

635
MIGOCKA  M.
Rola pierwotnych pomp metalowych (P1B-ATPaz) w utrzymywaniu homeostazy metali ciężkich w komórkach roślinnych


657

BUŻAŃSKA L.
Neuralne komórki macierzyste z ludzkiej krwi pępowinowej  charakterystyka immunocytochemiczna, fizjologiczna i molekularna

667
ŁAPKA A., GOŹDZIALSKA  A., JAŚKIEWICZ J.
Rola metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej w nowotworach piersi, ze szczególnym uwzględnieniem roli żelatynazy A oraz
żelatynazy B

683
ŚLIWIŃSKI T.,  BŁASIAK J.
Naprawa DNA przez wycinanie nukleotydów w komórkach ssaków
697
KOZŁOWSKI J.,   STYRNA J.
Wielkość genomów jądrowych i komórek u zwierząt: mechanizmy różnicowania oraz konsekwencje fizjologiczne i ekologiczne
721
OLSZEWSKA M. J.,  SAKOWICZ T.
Ewolucja rozmiarów genomów jądrowych u roślin okrytozalążkowych
737
LITWINIEC A., GRZANKA A., STĘPIEŃ A.
Zaburzenia funkcji lamin a patofizjologia laminopatii
753
CHORĄŻY-MASSALSKA M., KONTNY E., MAŚLIŃSKI W.
Kontrola odpowiedzi immunologicznej przez naturalne (CD4+CD25+) komórki regulatorowe
771
góra strony