POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 36, 2009, 
NR 1, 2, 3, 4, suplement 25
poprzedni następny indeks
english version

TOM 36, 2009, NR 1 (1–158)

WASĄG P., KOWALCZYK S.
Wewnątrzkomórkowe  i  błonowe  receptory kwasu abscysynowego


3

SZCZEŚNIAK M., SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA Z.
Regulacja alternatywnego splicingu

23
SAKOWICZ T.,  GADZALSKI M., PSZCZÓŁKOWSKI W.
Sekwencje SINE w genomach roślinnych

37
RYBACZEK D., GRAŻUL M.
Stres replikacyjny a wewnętrzny punkt kontrolny fazy S

55
OSTALSKA-NOWICKA D., NOWICKI M., SIWIŃSKA A., ZABEL M.
Reorganizacja struktury i funkcji podocytów w idiopatycznych zespołach nerczycowych u dzieci


77

KAROLCZAK K., OLAS B., KOŁODZIEJCZYK J.
Rola tioli w aktywacji płytek krwi

101
BYCZKOWSKI B., MACIOSZEK V. K., KONONOWICZ A. K.
Roślinne białka PR w odpowiedzi obronnej na atak przez grzyby nekrotroficzne 

121
JABŁOŃSKA-TRYPUĆ A., CZERPAK R.
Cytokininy, ich aktywność biochemiczna w procesach podziałów, starzenia się i apoptozy komórek ludzkich i zwierzęcych
135

TOM 36, 2009, NR 2 (159–328)

CHOJNACKA  A., SOBIESZCZUK-NOWICKA E.
Poliaminy w programowanej śmierci komórki


161

KOTARSKA K. E.
Ekspansja komórek ziarnistych wzgórka jajonośnego – proces niezbędny do prawidłowego przebiegu owulacji i zapłodnienia

171
JAKUBOWICZ-GIL J.
Inhibitory szlaku PI3K-Akt/PKB-mTOR w leczeniu glejaków

189
TOMKOWIAK E., PIEŃKOWSKA J. R.
Aktualny stan wiedzy o akwaporynach bezkręgowców ze szczególnym uwzględnieniem akwaporyn owadzich

203
OLKOWSKA-TRUCHANOWICZ J.
Różnicowanie komórek prekursorowych izolowanych z tkanki tłuszczowej – nowe możliwości dla inżynierii tkankowej i terapii komórkowej


217

GNIAZDOWSKA A., KRASUSKA U., CZAJKOWSKA K., WIERZBICKI M., BOGATEK R.
Tlenek azotu i hemoglobiny roślinne

233
RAFIŃSKA K., ZIENKIEWICZ K., BEDNARSKA E.
Transkryptom i proteom pyłkowy: Analiza molekularna  i funkcjonalna

251
SŁOWIK-ŻYŁKA D., POZIOMKOWSKA-GĘSICKA I., MIKOŁAJEK-BEDNER W.
Udział układu dopełniacza w regulacji krwiotworzenia
279
KRZYŻOWSKA M., ŚWIĄTEK W., FIJAŁKOWSKA B., NIEMIAŁTOWSKI M., SCHOLLENBERGER A.
Rola kinaz MAP w odpowiedzi immunologicznej
295
CYTRYŃSKA M.
O odporności bez przeciwciał…
309

TOM 36, 2009, NR 3 (329–500)

KWIATKOWSKA M., POPŁOŃSKA K.,  STĘPIŃSKI D., WOJTCZAK A.
Lipotubuloidy – domeny cytoplazmy bogate w kule lipidowe oplecione systemem mikrotubul, aktywne w syntezie lipidów


331

SZYMAŃSKA E., KWIATKOWSKA K.
PI(4,5)P2, unikatowy lipid błony komórkowej: różnorodność funkcji i mnogość białek efektorowych

343
KORDOWIAK A.M., HOLKO P.
Pochodne wanadu jako związki o istotnym znaczeniu biologicznym. Część I. Działanie przeciwcukrzycowe

361
HOLKO P., KORDOWIAK A.M.
Pochodne wanadu jako związki o istotnym znaczeniu biologicznym. Część II. Wpływ na komórki nowotworowe

377
ZUWAŁA-JAGIEŁŁO J.
Receptory dla hemoglobiny. Część I. Budowa i funkcje


395

ZUWAŁA-JAGIEŁŁO J.
Receptory dla hemoglobiny. Część II. Receptor zmiatający dla hemoglobiny jako składnik wrodzonej odpowiedzi immunologicznej na infekcję 

407
PAWLIKOWSKA M., DEPTUŁA W.O
Udział i rola białek szoku termicznego (HSP) w patogenezie chlamydioz i chlamydofiloz u ludzi i zwierząt

419
PACHÓWKA M., KLUK M., KORCZAK-KOWALSKA G.
Rola receptorów Toll-podobnych (TLR) w indukcji i regulacji odpowiedzi immunologicznej
429
MARZEC M.,  KURCZYŃSKA E.U.
Nowe modele różnicowania komórek epidermy oparte na białkach transportowanych symplastowo
443
NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ P., DEPTUŁA W.
Autofagia – ważne zjawisko odpornościowe
455
ROGALSKA  A., MARCZAK A., SZWED M., JÓŹWIAK Z.
Rola peptydów w selektywnym dostarczaniu antracyklin do komórek nowotworowych 
465
JANTAS D.
Tyreoliberyna (TRH) – neuropeptyd regulujący homeostazę w ośrodkowym układzie nerwowym
483

TOM 36, 2009, NR 4 (501–758)

SITNICKA D., FIGURSKA K., ORZECHOWSKI S.
Analiza funkcjonalna genów

501

OLSZEWSKA M. J.
Epigenetyczna kontrola rozwoju roślin przez białka grupy Polycomb  i tritorax
503
RYBKA K.
TILLING i FOX-HUNTING: Nowe metody analizy funkcjonalnej genów
517
ŁACZMAŃSKA I.,  ŁACZMAŃSKI Ł.
Metoda MLPA oraz jej zastosowanie w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie
539
ZAPAŚNIK M.,  CYMERYS J. M.
Białko P53 –  strażnik genomu w zakażeniu wirusowym

555

ŻEBROWSKA E., CIERESZKO I.
Udział kwaśnych fosfataz w gospodarce fosforanowej  komórek roślinnych
565
PAPIERNIAK A., MIGOCKA M.
Charakterystyka roślinnych antyporterów kationowo/protonowych typu CAX
583
ROJEK A.,  NIEDZIELA M.
Receptor insuliny i jego związek z różnymi formami insulinooporności
601
MIEREK-ADAMSKA A., DĄBROWSKA G., GOC A.
Rośliny modyfikowane genetycznie a strategie oczyszczania gleb z metali ciężkich
617
GRZEGORZEWSKA W.,  JAWORSKI K.,  SZMIDT-JAWORSKA  A.
Rola tlenku azotu w odpowiedzi roślin na stres abiotyczny
649
NOWACKA-ZAWISZA M., KRAJEWSKA W. M.
Rola białek BRCA1, BRCA2 i RAD51 w zachowaniu stabilności genomu
663
WITKOWSKA-ZIMNY M., WRÓBEL E.
Najważniejsze czynniki transkrypcyjne procesu osteoblastogenezy
695
LESZCZYŃSKA J.,  MRÓWKA P.,  MIKULSKA A.,  PRZYBYLSKI J.,  WRÓBEL E.
Kinaza płytek przylegania w biologii osteoblastów
707
KOWALCZYK  S.,  STARZYŃSKA E.
Kierunkowana  relokalizacja  białek transportujących auksyny  a  odpowiedzi  tropowe  roślin
723
BUDZISZEWSKA M., KORECKA-POLAK A., KORCZAK-KOWALSKA G.
Rola komórek dendrytycznych w odpowiedzi transplantacyjnej
745TOM 36 , 2009, Suplement nr 25 (1–200)

KONONOWICZ A.K., KWIATKOWSKA M.
Przedmowa

1

KONONOWICZ A.K., KWIATKOWSKA M.
Profesor Maria J. Olszewska Jej życie i osiągnięcia naukowe i akademickie

3

LEGOCKI A.B.
Ewolucja układów symbiotycznych

9

PRZYBECKI Z., WÓYCICKI R., MALEPSZY S.
Sekrety ogórka nareszcie ujawnione: Genom ogórka zsekwencjonowany
19
JERZMANOWSKI A.
Histony typu H1 u roślin – nieoczekiwane funkcje uniwersalnych elementów systemu epigenetycznego
33
SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA Z., SZARZYŃSKA B., SOBKOWIAK Ł., JARMOŁOWSKI A.
Struktura roślinnych genów mikro RNA oraz potencjalne możliwości regulacji ich ekspresji
43
JASKÓLSKI M.
Białka PR-10 jako rezerwuar ligandów hydrofobowych w komórce roślinnej

59

SETA A., SKÓRZYŃSKA-POLIT E., SZCZUKA E., GIEŁWANOWSKA I.
Lipoksygenaza w komórkach roślinnych – budowa i funkcja
69
KUBIAK K., KALINOWSKA H., PEPLIŃSKA M., BIELECKI S.
Celuloza bakteryjnajako nanobiomateriał
85
KAWIAK J.
Komórki macierzyste organizmu dorosłego w biologii i medycynie
99
SILBERRING J.
Problemy proteomiki klinicznej – trendy, niebezpieczeństwa i problemy
111
OSIŃSKA M., KOBYŁECKI K., WIEJAK J., WYROBA E.
Izoformy i izotypy białek Rab w komórkach roślinnych i zwierzęcych
117
MATCZAK K., KOCEVA-CHYLA A.,  GWOZDZINSKI K., JÓŹWIAK Z.
Doksorubicyna i paklitaksel powodują różne zmiany w płynności błony plazmatycznej komórek raka piersi MCF-7   
135
MACIOSZEK V.K., ŁAŹNIEWSKA J.,  KONONOWICZ A.K.
Mutanty Arabidopsis w badaniach odpowiedzi obronnej roślin na grzyby nekrotroficzne
153
DĄBROWSKI S., GŁOWACKI S., MACIOSZEK V. K., KONONOWICZ A.K.
Reaktywne formy tlenu w odpowiedzi obronnej roślin na grzyby nekrotroficzne
163
WIKTOREK-SMAGUR A., HNATUSZKO-KONKA K., GERSZBERG A., ŁUCHNIAK P., KONONOWICZ A.K.
Arabidopsis thaliana – metody genetycznej transformacji 
177
HNATUSZKO-KONKA K., ŁUCHNIAK P., WIK TO REK-SMAGUR A., GERSZBERG A., KOWALCZYK T., KONONOWICZ A.K.
Transformacja roślin za pośrednictwem Agrobacterium rhizogenes
189


góra strony