POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 37, 2010, 
NR 1, 2, 3, 4
poprzedni następny indeks
english version


TOM 37, 2010, NR 1 (1–272)

SUWIŃSKA A., LENKIEWICZ A.
Pierwotne linie komórkowe w zarodku myszy – źródło zarodkowych komórek macierzystych


3

WITKOWSKA A., CIEMERYCH M. A., SUWIŃSKA A.
Ludzkie zarodkowe komórki macierzyste – regulacja pluripotencji i różnicowania

23

ARCHACKA K., GRABOWSKA I., CIEMERYCH M.A.
Indukowane komórki  pluripotentne – nadzieje, obawy

41
KLICH I., WALAT S., RATAJCZAK J., KUCIA M., RATAJCZAK M. Z.
Małe komórki macierzyste przypominające komórki embrionalne izolowane z tkanek dorosłych – obecny stan badań

63
GALA K., BURDZIŃSKA A., PĄCZEK L.
Mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego a starzenie
89
KOZŁOWSKI M., GAJEWSKA M., MOTYL T.
Identyfikacja i molekularne cechy komórek macierzystych gruczołu sutkowego

107
GAJEWSKA M., KOZŁOWSKI M., MOTYL T.
Trójwymiarowe hodowle komórek nabłonka gruczołu sutkowego jako model badawczy procesu różnicowania

121
KOZAKOWSKA M., FLORCZYK U., GROCHOT-PRZĘCZEK A., KOTLINOWSKI J., JÓZKOWICZ A., DULAK J.
Rola genów antyoksydacyjnych w komórkach progenitorowych śródbłonka i mięśniowych komórkach satelitarnych

137
KOTLINOWSKI J., KOZAKOWSKA M., GROCHOT-PRZĘCZEK A., KOTLINOWSKA B., JÓZKOWICZ A., DULAK J.
Cukrzyca a komórki progenitorowe śródbłonka
153
GROCHOT-PRZĘCZEK A., SZADE K., KOTLINOWSKI J., JÓZKOWICZ A., DULAK J.
Proangiogenna terapia komórkowa: obiecująca perspektywa czy złudna nadzieja?
167
ARCHACKA K., MORACZEWSKI J., GRABOWSKA I.
Udział niemięśniowych komórek macierzystych w regeneracji mięśni szkieletowych 
187
KURPISZ M.
Próby przedkliniczne i kliniczne zastosowania komórek macierzystych do regeneracji mięśnia sercowego
209
BIAŁAS M., KURPISZ M.
Przyżyciowa ocena funkcji komórek macierzystych wszczepionych do narządów o niskim stopniu samoodnawialności
225
MACHALIŃSKI B., MACHALIŃSKA A., PACZKOWSKA E.
Rola komórek macierzystych w procesie endogennej regeneracji ośrodkowego układu nerwowego na przykładzie wybranych schorzeń naczyniowych
241
ROZWADOWSKA N., KURPISZ M.
Modyfikacje genetyczne w komórkach  macierzystych na potrzeby terapii genowej ex vivo
253TOM 37, 2010, NR 2 (273–504)

BARTEL H.
Leszek Cieciura  1925–2009

275
ŁUKASZUK E., CIERESZKO I.
Roślinna pirofosforylaza UDP-glukozy – enzym niedoceniany

279
ROGALSKA S. M., ACHREM M., KALINKA A.
Locus Ph1, supresor parowania chromosomów homoeologicznych u pszenicy (Triticum aestivum L.)

297
RUMIANOWSKI B., LASZCZYŃSKA M., BRODOWSKA A.,  PIASECKA M.
Polimorfizm genetyczny kluczowych enzymów szlaku biosyntezy estrogenów u kobiet

307
KARWICKA E.
Rola glutationu w oporności wielolekowej nowotworów
323
GUZOWSKA-NOWOWIEJSKA M., PLĄDER W.
Redagowanie RNA w chloroplastach. Co wiadomo na temat regulacji tego procesu?

343
PAWLIK A., GRZANKA A.
Molekularne podłoże replikacji i endoreduplikacji

363
GRUSZKA D.,  MAŁUSZYŃSKI M.
Brasinosteroidy – struktura chemiczna, genetyczne podstawy biosyntezy i transdukcji sygnału oraz funkcje fizjologiczne

381
MARCINIAK K., TUROWSKI T., WILMOWICZ E., FRANKOWSKI K., KĘSY J., KOPCEWICZ J.
Ligazy ubikwitynowo-białkowe w szlakach sygnałowych auksyn, jasmonianów i giberelin 
409
SYNOWIEC E., MERECZ A., KRUPA R., WOŹNIAK K.
Polimorfizm genów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w raku piersi
433
OSTROWSKI M., JAKUBOWSKA A.
Geny wczesnych odpowiedzi na auksynę
449
KOŁACZKOWSKA E.
Metaloproteinaza 9 (MMP-9) jako szczególny przedstawiciel metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej: rola w napływie i apoptozie neutrofili w trakcie reakcji zapalnej 
471


TOM 37, 2010, NR 3 (505–674)

ZAREMBA-CZOGALLA M., DUBIŃSKA-MAGIERA M., RZEPECKI R.
Nowe funkcje lamin –  starzy znajomi w nowym świetle

507
MAGDALAN J.aaaAt
Mechanizmy hepatotoksyczności a-amanityny oraz porównanieskuteczności odtrutek stosowanych w terapii zatruć muchomorem sromotnikowym –  przegląd badań na hodowlach komórkowych

525
PONCZEK M. B.
Rola domen spokrewnionych z fibrynogenem w różnicowaniu i migracji komórek nowotworowych

539
POZIOMKOWSKA I., SŁOWIK-ŻYŁKA D., SŁUCZANOWSKA S., GRYMUŁA K., SROCZYŃSKI T., STANISZEWSKA M., BANACH B., RATAJCZAK M.Z.
CXCR7 – Nowy receptor wiążący czynnik wzrostowy pochodzenia stromalnego (SDF-1)

553
ŚLIWA-DOMINIAK J., DEPTUŁA W.
Udział glikoprotein w odporności
571
HUKOWSKA-SZEMATOWICZ B., DEPTUŁA W.
Biologiczna rola mikroRNA (miRNA) – nowe dane

585
SAMELAK A., SOBIESZCZUK-NOWICKA E., LEGOCKA J.
Transglutaminazy i ich biologiczne funkcje

599
CZYŻEWSKA-MAJCHRZAK Ł.
Komórki mięśniowe Caenorhabditis elegans jako model dla nowych terapii dystrofii mięśniowej Duchenne'a 

613
GBUREK J.
Molekularne aspekty metabolizmu żelaza w kanalikach  proksymalnych nerki
631
JĘDRZEJOWSKA I.
Krople lipidowe: nowe spojrzenie na strukturę, biogenezę i funkcje
641
OLSZEWSKA M. J.
Nukleosomy i regulacja aktywności chromatyny
657


TOM 37, 2010, NR 4 (675–890)

POKRYWKA M., LITYŃSKA A.
Budowa i funkcje biologiczne galektyny-3. Część I

677
POKRYWKA M., LITYŃSKA A.
Budowa i funkcje biologiczne galektyny-3. Część I.I

685
MIROWSKI A., DUSZEWSKA A.M.
Mechanizmy degradacji RNA w komórkach drożdży i ssaków

699
WASĄG P., KOWALCZYK S.
Stresujące  pomyłki  i  spektakularne  sukcesy  w  poszukiwaniach  receptorów  ABA  –  roślinnego  hormonu  stresu 

713
ULICZKA T., GRUSZKA D.
Molekularny mechanizm rytmów okołodobowych u roślin
721
WOLNY R., LASEK W.
Szczepionki przeciwnowotworowe wydzielające GM-CSF

747
PIOTROWSKA K., SŁUCZANOWSKA-GŁĄBOWSKA S., RATAJCZAK M.Z.
Perspektywy wykorzystania komórek linii zarodkowej w medycynie regeneracyjnej

765
ZAWIŚLAK B., MARCHLEWICZ M., ŚWIDER-AL-AMAWI M., WENDA-RÓŻEWICKA L., WISZNIEWSKA B.
Skóra i jej udział w syntezie hormonów steroidowych

783
ŚWIDER-AL-AMAWI M., MARCHLEWICZ M., KOLASA A., WENDA-RÓŻEWICKA L., WISZNIEWSKA B.
Neuroendokrynna funkcja skóry
795
POLKOWSKA J.
Kisspeptyna – nowy peptyd w procesach rozrodu
807
PANASIUK B.,  GOGIEL M., MIDRO A.T.
Mozaikowość chromosomowa jako przyczyna zaburzeń rozwojowych u człowieka. Część I. Mechanizmy powstawania
817
MICHAŁEK K.
Rola akwaporyny 2 w nerkowej resorpcji wody u noworodków
835
JAWORSKI K., GRZEGORZEWSKA W.,  ŚWIEŻAWSKA B.,  SZMIDT-JAWORSKA A.
Udział wtórnych przekaźników informacji w odpowiedzi roślin na abiotyczne czynniki stresowe
847
STĘPKOWSKA I.M.
Rola komórek macierzystych w procesie endogennej regeneracji ośrodkowego układu nerwowego na przykładzie wybranych schorzeń naczyniowych
869


góra strony