POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, tom 38, 2011 
NR 1, 2, 3, 4
poprzedni
indeks
english version

TOM 38, 2011, NR 1 (1–196)
           


MARZEC M.
Nukleotydy pozakomórkowe w świecie rośli
 
pobierz PDF

3
HETMANN A., KOWALCZYK S.
Potranslacyjne modyfikacje czynników transkrypcyjnych PIF/PIL jako efekt rozkodowywania przez fitochromy sygnałów świetlnych
pobierz PDF
19
MARCINIAK P., SZYMCZAK M., ROSIŃSKI G.
Hormony peptydowe owadów –  przegląd najważniejszych rodzin 
pobierz PDF
43
BOROWIAK A., KILIAŃSKA Z. M.
Histon H1.2 – przedstawiciel histonów łącznikowych o funkcji znacznika apoptozy
pobierz PDF
65
CZARNECKA A. M., KUKWA W., KRAWCZYK T., ŚCIŃSKA A., KUKWA A.
Zaburzenia mitochondrialne w procesie nowotworzenia
pobierz PDF 85
JAWORSKI K., ŚWIEŻAWSKA B., SZMIDT-JAWORSKA A.
Kalmodulina i białka z nią spokrewnione u roślin
pobierz PDF
111
KACPRZAK P., MACIOSZEK V. K.,  KONONOWICZ A. K.
Indukowana odporność systemiczna (ISR) w ochronie roślin przed patogennymi grzybami
pobierz PDF
129
MISZTAL T., TOMASIAK M.
Laktadheryna – małe białko o wielkich możliwościach
pobierz PDF

143
SZOŁTYSEK K., JANUS P., WIDŁAK  P.
Komórkowa ścieżka sygnałowa zależna od czynnika transkrypcyjnego NF-kB i jej współzależności ze szlakami p53 i HSF1
pobierz PDF 159
JABŁOŃSKA K., ZEMŁA A., DZIĘGIEL P.
Rola melatoniny w nowotworach gruczołu piersiowego, jajnika oraz endometrium
pobierz PDF 177

TOM 38, 2011, NR 2 (197–360)


KWIATKOWSKA M., KONONOWICZ A. K.
Profesor Maria Joanna Olszewska (1929–2011) 

199
FERENS-SIECZKOWSKA M.
Dystrofie mięśniowe spowodowane zaburzeniami glikozylacji dystroglikanu
pobierz_PDF
219
KORDOWIAK A. M., KORDOWIAK jr. S.
Tratwy lipidowe –  mikrodomeny błon biologicznych
pobierz PDF
231
RUDNICKA R. W., SZCZĘSNA E., MISZCZYK E., MIKOŁAJCZYK-CHMIELA M.
Apoptoza i autofagia – mechanizmy i metody detekcji
pobierz PDF
247
ŚWIĘCICKA M., DĄBROWSKA J., FILIPECKI M.
Rozgrywka molekularna pasożytniczych nicieni cystowych z komórkami korzeni roślin
pobierz PDF 267
BUDNA J., KACZMAREK M., SIKORA J.
Znaczenie komórek T regulatorowych w rozwoju tolerancji na nowotwór
pobierz PDF
283
KRYSTA K., SUŁOWICZ S., PIOTROWSKA-SEGET Z.
Białkowe systemy eksportu warunkujące oporność bakterii na antybiotyki
pobierz PDF
297
FEDORYSZAK-KUŚKA N., PANASIEWICZ M., PACUSZKA T.
Tratwy lipidowe – Obserwacje i wątpliwości
pobierz PDF

313
BIEGAŃSKA K., URBAŃSKA  A., WOLDAN-TAMBOR A., ZAWILSKA J. B.
Hipokretyny (oreksyny) i receptory hipokretynowe: struktura, rozmieszczenie i molekularne podłoże działania
pobierz PDF 333
MĘKAL A., TRZECIAK-RYCZEK A., TOKARZ-DEPTUŁA B., DZIAŁO J., DEPTUŁA W.
Nowe elementy odporności wrodzonej
pobierz PDF 349

TOM 38, 2011, NR 3 (361–546)

SKALSKA U., KONTNY E.
Właściwości regeneracyjne  i  immunomodulacyjne mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej
pobierz_PDF
363
ROSZEK K., CZARNECKA J., KOMOSZYŃSKI M.
Ependyma i subependyma mózgu dorosłych ssaków źródłem neuralnych komórek macierzystych
pobierz PDF
379
KWIATEK M., KWAŚNIEWSKA A.
Rola komórek T regulatorowych w ciąży
pobierz PDF
395
CHYRA A., GAWEŁ K., CICHY J.
Chemeryna – nowy regulator procesów metabolicznych i odpornościowych
pobierz PDF
407
ROGALA E., NOWICKA A., WERTEL I., POLAK G., TARKOWSKI R., KOTARSKI J., KOTARSKI J.
Limfocyty Th17 nowym sojusznikiem w walce z rakiem jajnika?
pobierz PDF 423
ŻYŻYŃSKA-GRANICA B.
Interleukina 15 – co już wiemy?  Budowa, receptory i inhibitory
pobierz PDF
435
WIZIŃSKA P., DZIĘGIEL P.
Mikrodysekcja laserowa – nowoczesna technika wykorzystywana w biologii molekularnej
pobierz PDF
453
KACPRZYŃSKA E., MACIEJEWSKA I.
Komórki macierzyste pochodzenia zębowego. Możliwości zastosowania we współczesnej stomatologii i potencjalne kierunki rozwoju – przegląd piśmiennictwa 
pobierz PDF

467
FILIPIAK K., MALIŃSKA A., NOWICKI M., KRUPA D., ZABEL M.
Innowacyjne metody archiwizacji, prezentacji i udostępniania preparatów histologicznych na przykładzie funkcjonowania Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych i Cyfrowej Bazy Danych Obrazów Mikroskopowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  
pobierz PDF 475
MOL A., STOLAREK  M.
Indukowane mutagenami uszkodzenia DNA i mechanizmy ich powstawania
pobierz PDF 491
RĄPAŁA R., STARZYŃSKI R., TRZECIAK P.,  DUSZEWSKA A. M.
Budowa i funkcje jajowodowo specyficznej glikoproteiny 1 
pobierz PDF 507
KABAŁA K.
Struktura i regulacja aktywności roślinnych wakuolarnych H+-ATPaz
pobierz PDF 517
KENDZIOREK M. E.,  ZAGDAŃSKA B. M.
Aminotransferaza alaninowa w roślinach wyższych
pobierz PDF 533

TOM 38, 2011, NR 4 (547–713)

ŚLIWA-DOMINIAK J., DEPTUŁA W.
Rola receptorów TRIM w odporności
pobierz_PDF
549
MUŁA A., NOWIS D.
Różnorodność świata transporterów glukozy
pobierz PDF
559
SOBKOWIAK R., LESICKI A.
Komórkowe szlaki sygnalizacyjne aktywowane przez nikotynę
pobierz PDF
581
JURZAK M., ANTOŃCZAK P., ADAMCZYK K.
Białko aktywujace fibroblasty a (FAPa) – udział w gojeniu takanek i kancerogenezie
pobierz PDF
597
FERENS-SIECZKOWSKA M.
Dystrofie mięśniowe spowodowane uszkodzeniami białek sarkolemmyi błony podstawnej
pobierz PDF 613
MRÓWKA P., GŁODKOWSKA-MRÓWKA E.
Struktura, działanie i rola receptora-gamma peroksysomów aktywowanego przez proliferatory – PPARg
pobierz PDF
629
PIJANOWSKI Ł., KOŁACZKOWSKA E., CHADZIŃSKA M.
NET, czyli zewnątrzkomórkowe sieciuwalniane przez neutrofile jako nowy sposób walki z patogenam
pobierz PDF
653
TURCZYN M.
ABC architektury kwiatu
pobierz PDF

673
KOPERA-SOBOTA I., BILIŃSKA B.
Rola połączeń międzykomórkowychi regulacja ich funkcjonowaniaw gonadzie męskiej ssaków
pobierz PDF 685

góra strony